خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
124
قیمت کل:
2,046,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
11638323174
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خطیب
متراژ:
115
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33741322808
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
128
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
64839322801
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
130
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
18440322305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: