طرح تفصيلي ملک و طرح شهري چيست؟ انواع آن چه مي باشد؟

طرح جامع شهري عبارت از طرح بلند مدتي است که در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسکوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط کلي ارتباطي و محل مراکز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود


طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شه نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت وتراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطقبهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکيت بر اساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد


طرحهاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت‌ها طرح‌هايي هستند که براي بهسازي، نوسازي و بازسازي محلات شهر اعم از قديم، جديد و يا مساله‌دار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت موجود شهر تهيه مي‌شوند.


اين طرح‌ها شامل مجموعه عمليات لازم براي مهيا نمودن زمين جهت احداث مسکن و تأسيسات لازم مربوط مطابق قانون زمين شهري و آيين نامه‌هاي اجرايي آن است و به عنوان طرح تفصيلي توسعه‌هاي جديد شهري تهيه مي‌گردد.


طرح موضوعي نيز طرحي است که براي احياء برخي از مکانهاي متروک و با عملکردهاي قبلي خاص و ناحيه‌هايي وسيع (مثل معادن) يا حفاظت چند ناحيه با ارزش معماري در محورها حومه‌ها و سواحل و يا براي فعاليتهاي تفريحي و گردش و نيز فضاي سبز يا کمربند سبزتهيه مي‌شود و همانطوريکه از معناي لغوي آن برمي آيد معطوف به موضوعات خاص برنامه ريزي و در واقع براي تکميل طرحهاي تفصيلي پايه و موضعي مي‌باشد و مشخصات عمومي چنين طرحي عبارت است از زمان محدود تغيير در موضوع خاص محدوده‌هايي خاص در بخشي از شهر يا در سطح تمام شهر و همراه با ويژگيهاي قابل تغيير يا اصلاح بودن از نظر مشخصات اجرايي نيز اين طرح مي‌تواند توسطبخش عمومي يا خصوصي يا ترکيبي از هر دوي آن‌ها صورت گرفته و با همکاري نهادهاي مرتبط با موضوع اجرا شود. وظايف خاص طرح ساماندهي جنبه‌هاي خاص تقويت ساير طرحهاي شهري و تعيين وظايف نهادهاي ذي‌ربط بوده و اسناد آن نيز شامل نقشه پيشنهادها گزارش مکتوب براي ضرورت‌ها و سياستهاي اجرايي و ساير مطالب توضيحي و تشريحي مي‌باشد. 


طرح تفصيلي موضعي

طرح موضعي طرحي است که هم از نظر زماني و هم از نظر مکاني با محدوديت همراه بوده و شامل طراحي توسعه جديد شهر با تجديد نظر در طرحهاي توسعه قبلي و يا بهسازي مناطقي از شهر و يا ترکيبي از اين‌ها خواهد بود. از نظر مشخصات عمومي اين طرح برا يحداکثر مدت ده سال و همراه با قابليت تغييرات عميق در محدوده نسبتاً کوچک‌تر تهيه شده و قابل تغيير و اصلاح مي‌باشد.


اجراي آن‌ها توسط بخش عمومي يا خصوصي يا ترکيبي از هر دوي آن‌ها صورت گرفته و با همکاري نهادهاي مختلف به ويژه بخشهاي مرکزي يا نواحي بزرگ جديد انجام خواهد شد. وظايف خاص چنين طرح ساماندهي مراکز شهري ساماندهي نواحي مسکوني قديم و يا جديد و ساماندهي نواحي صنعتي تجاري تفريحي گردشگري و غيره بوده اسناد آن نيز شامل نقشه پيشنهادها سند پيشنهادها و سياستهاي اجرايي و ساير مطالب توضيحي و تشريحي همراه با برآوردهاي مالي مي‌باشد.


طرح هادي روستايي عبارت از طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارايه راه‌حل‌هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي‌باشند، تهيه مي‌شود.


طرح شهرهاي جديدعبارت است از طرح‌هايي که براي ايجاد شهرهاي جديد طبق تعريف ماده (?) تصويب نامه شماره ????/ت???هـ مورخ ??/?/???? در قالب طرح‌هاي کالبدي ملي و منطقه‌اي و جامع ناحيه‌اي ضرورت و مکان ايجاد آن‌ها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد و متعاقب آن و مانند ساير شهرها بايستي براي آن‌ها طرح جامع و تفصيلي تهيه شود.


طرح شهرک‌هاي مسکوني طرحي که براي ايجاد يک مرکز جمعيتي جديد در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب ???? ـ تهيه مي‌شود.


طرح ساير شهرک‌ها طرحهايي که براي ايجاد شهرک غيرمسکوني با عملکرد خاص نظير صنعتي، توريستي، تفريحي و … طبق مقررات و قوانين مربوط به آن‌ها تهيه مي‌شوند.