اوضاع بازار مسکن در دولت يازدهم چگونه بود؟

افتتاح بيش از 588هزار واحد مسکن مهر با تامين اعتبار از محل منابع عمومي دولت
گرچه تا سال‌هاي آتي کشور با آثار ناشي از اصلاح ناقص و بيمار طرح مسکن مهر دست به گريبان خواهد بود اما دولت يازدهم با اقداماتي سعي در اصلاح و بهبود روند اجراي اين پورژه داشت.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين طرح مسکن مهر به عنوان بزرگترين طرح اجرايي کشور طي سال‌هاي اخير، مسائل و مشکلاتي در ابعاد مختلف از جمله انتخاب مکان و نحوه‌ي ارتباط با سکونت‌گاه اصلي، تامين مالي، اشتغال و مسائل اقتصادي، اجتماعي، بلوک‌هاي فقيرنشين، امنيت و پيش‌گيري از بزه‌کاري، فرهنگي، فني و شهرسازي، عدم برخورداري از امکانات زيربنائي و روبنائي لازم، و حمل‌ونقل درون سکونت‌گاه‌هاي مسکن مهر و بين آنها و سکونت‌گاه‌هاي اصلي براي کشور ايجاد کرد که تا سال‌هاي آتي کشور با اين مسائل دست به گريبان خواهد بود.
در حوزه‌ي مسکن نکته‌ کانوني، ناکارآمدي نظام تأمين مالي و فيزيکي مسکن براي طبقه متوسط و نابرابري در برخورداري از امكانات و تسهيلات موجود در جامعه، به ويژه براي دهك‌هاي پايين درآمدي است. به منظور تامين خدمات زيربنايي مسکن مهر، به اعتباري در حدود 56000 ميليارد ريال و جهت تامين خدمات روبنائي به اعتباري در حدود 50000 ميليارد ريال نياز است.
خلاء تامين مالي که مسکن مهر باعث به وجود آمدن آن شد منجر به کاهش منابع بانک ها شد و همزمان با آن جهش قيمت مسکن در دولت قبل به رکود عميق در بازار مسکن دامن زد.
سياست‌هاي کلي دولت در دو سال اخير بازنگري طرح جامع مسکن، بازآفريني شهري، بازتعريف شهرهاي جديد، ساماندهي مسکن مهر، توجه به توسعه‌اي شدن بانک مسکن و توسعه بازارهاي مالي در بخش مسکن بوده است.
دولت يازدهم براي جبران خلاء به وجود آمده در تامين مالي حوزه مسکن، اقدام به اعطاي سالانه 300 هزار فقره تسهيلات در سه سقف 300، 400 و 500 ميليون ريال تا پايان برنامه ششم توسعه و حمايت در طول دوره اجرا کرد. اعطاي تسهيلات وديعه مسکن در سه سقف 100، 150 و 200 ميليون ريال نيز در فاز بعد به برنامه هاي دولت اضافه شد.
افزايش سقف وام خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم تا 600 ميليون ريال و ساخت مسکن تا سقف 1000 ميليون ريال و در پي آن راه‌اندازي شرکت تامين سرمايه مسکن از گام هاي مثبت اين دولت براي ايجاد تحرک در بازار مسکن بود.
از ديگر برنامه‌هايي که در وزارت راه و شهرسازي در آغاز فعاليت دولت يازدهم دنبال شد تدوين برنامه مشترک (مسکن اجتماعي)، في‌ما‌بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت راه وشهرسازي بود.
تصويب سند احياء، بهسازي و نوسازي محدوده‌ها و محله‌هاي ناکارآمد و غيررسمي شهري با رويکرد توانمندسازي و بازآفريني نيز به عنوان اقدامي در راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده انجام شد.
ارائه وام ساخت به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده و سکونتگاه‌هاي غيررسمي، افزايش وام نوسازي و بهسازي مسکن روستايي به مبلغ 180 و 200 ميليون ريال و افزايش وام مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال سه گام بسيار منسجم از دولت يازدهم براي تقويت قدرت خريد و تحريک بازار انجام شد.
در مجموع طي سه سال گذشته تامين خدمات زيربنايي بيش از 200هزار واحد و افتتاح بيش از 588هزار واحد مسکن مهر با تامين اعتبار حدود 7000 ميليارد ريال از محل منابع عمومي دولت در جهت اجراي صحيح و تکميل پروژه مذکور انجام شد.
صندوق پس‌انداز يکم با هدف تامين خريد مسکن در سه سقف 800، 600 و 400 ميليون ريال که از سال گذشته با عنوان عامل محرک بازار مسکن آغاز به فعاليت کرد، طي سال جاري با خبر خوش رئيس جمهور مبني بر کاهش نرخ سود از 14 به 9.5 درصد اين صندوق با افزايش تقاضا براي افتتاح حساب و دريافت تسهيلات روبرو شده است.