هزينه 25 ميليوني خريد اوراق حق تقدم وام 160 ميليوني

در حال حاضر اگر فردي بخواهد بدون سپرده‌گذاري از وام 160 ميليوني خريد مسکن استفاده کند بايد 320 برگه حق تقدم مسکن با قيمت متوسط هر ورق حدود 77 هزار تومان خريداري کند، به عبارت ديگر بايد همان ابتدا حدود 25 ميليون تومان موجودي داشته باشد.
شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم به زوجين خانه‌اولي براي يک پلاک ثبتي از 80، 60 و 40 ميليون تومان به‌ترتيب 160 ميليون تومان در شهر تهران، 120 ميليون تومان در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر و 80 ميليون تومان در ساير مناطق شهري با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اين اساس زوجهاي جوان براي استفاده از اين تسهيلات دو گزينه پيش رو دارند؛ يکي اين‌که هر کدام از زوجين 40 ميليون تومان يعني مجموعا 80 ميليون تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاري کنند تا پس از يکسال به هر کدام از آنها 80 ميليون و در مجموع 160 ميليون تومان وام خريد مسکن پرداخت شود.
گرينه دوم نيز استفاده از اوراق حق تقدم مسکن است. اين راه خيلي سريعتر از مُدل سپرده‌گذاري زوجهاي جوان را به وام 160 ميليون توماني مي‌رساند، اما اين راه ميان‌بُر خرج نسبتا بالايي روي دست داماد و عروس مي‌گذارد.
در حال حاضر قيمت هر برگ اوراق حق تقدم بسته به تاريخ آن بين 65 تا 90 هزار تومان است که ميانگين آن يعني حدود 77 هزار تومان را ملاک محاسبه هزينه خانه اولي‌ها براي خريد قرار مي‌دهيم.
از آنجاکه براي يک ميليون تومان وام مسکن بايد دو برگ اوراق حق تقدم خريداري شود بنابراين وام 160 ميليون توماني مسکن نيازمند خريد 320 برگه حق تقدم است.
در واقع زوجهاي جوان براي خريد اين تعداد اوراق حق تقدم بايد حدود 24 ميليون و 800 هزار تومان پرداخت کنند، مبلغي که در شرايط کنوني به راحتي مي‌توان با آن يک مراسم عروسي را برگزار کرد.
البته اين تازه اول کار است و پس از دريافت وام مذکور زوجهاي جوان بايد تا 12 سال ماهانه 2.3 ميليون تومان قسط پرداخت کنند. به عبارت ديگر زوجهاي جوان به ازاي دريافت يک فقره وام 160 ميليون توماني خريد مسکن در مجموع (با احتساب هزينه خريد اوراق حق تقدم) بايد 356 ميليون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند که 196 ميليون تومان آن سودي است که در جيب بانک مسکن مي‌رود.