معجزه اقتصادي براي تبديل کدو تنبل به کالسکه طلايي در بازار مسکن نداريم

سعيد ليلاز:
يک تحليلگر مسايل اقتصادي با بيان اينکه اقتصاد ايران بايد روند سرمايه گذاري را در بخش توليد و صنعت احيا کند، گفت: بايد راه رفته را برگرديم؛ معجزه اي که بتواند کدو تنبل را تبديل به کالسکه طلايي کند، وجود ندارد.
سعيد ليلاز افزود: در حالي که دو سوم تشکيل سرمايه کشور تا اواخرسال 84 ماشين آلات بود، اکنون اين ميزان به يک سوم کاهش پيدا کرده است. وي افزود: بايد نسبت تشکيل سرمايه به «GDP» که اکنون به 25 درصد رسيده است، به ميزان اوج پيشين خود يعني 40 درصد برگردد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: رشد ساليانه بهره وري اقتصادي که در 10 سال گذشته صفر يا منفي بود، دستکم بايد به سه تا پنج درصد برسد؛ يعني بتوانيم حداقل يک سوم تا 40 درصد رشداقتصادي را از محل ارتقاي بهره وري تامين کنيم.
وي يادآوري کرد: در60 سال گذشته، بخش مسکن موتور محرک رشد اقتصادي ايران ناميده مي شد اما پيش بيني مي شود از اين پس ديگر شاهد رشد اقتصادي به سبب انفجار درتقاضاي مسکن نباشيم.
ليلاز تاکيد کرد:عصر سلطه مسکن بر رشد اقتصادي وايجاد اشتغال در تاريخ ايران به پايان رسيده است و ديگر هيچ زمينه اي درباره اينکه با تحريک بخش مسکن مي توان به 120 ميليون تا 130 ميليون مترمربع ساختمان سازي درسال رسيد، وجود نخواهد داشت.
وي ادامه داد: به طورعادي هيچگاه تقاضاي موثر مسکن درايران از نزديک به 80 ميليون مترمربع در سال فراتر نخواهد رفت، بويژه اينکه اکنون رشد جمعيت و ميزان ازدواج در حال کاهش است و 100 ميليون تا 120 ميليون مترمربع مسکن خالي و مازاد وجود دارد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: اگر منظور از رونق مسکن، بازگشت به دوران ساخت 120 ميليون تا 130 ميليون مترمربع در سال هاي 90 و 91 باشد، معتقدم بازارمسکن به رونق گذشته باز نخواهد گشت؛ يعني اگر اقتصاد به شرايط عادي و رونق خود برگردد، تا 80 ميليون مترمربع در سال بايد مسکن شهري ساخته شود.
وي افزود: توليد 130 ميليون مربع مسکن در سال در صورتي تکرار مي شود که بار ديگر به سياست انبساط پولي با رشد 45 درصدي نقدينگي روي بياوريم و درعين حال بتوانيم سالي 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيم. بنابراين دولت بايد از اين پس، انرژي خود را از بخش مسکن به تقاضاهاي واقعي معطوف کند.