فرق بين سرقفلي و ماکليت ملک تجاري چيست؟

مفهوم عرفي حق سرقفلي در بازار با آنچه قانون‌گذار از آن ياد کرده، متفاوت است. در قراردادهاي مختلفي موضوع انتقال حق سرقفلي درج مي‌شود اما از جنبه حقوقي بين انتقال مالکيت ملک و انتقال حق سرقفلي تفاوت فراوان وجود دارد. ويوان نيوز به نقل از کسب و کار: مفهوم عرفي حق سرقفلي در بازار با آنچه قانون‌گذار از آن ياد کرده، متفاوت است. در قراردادهاي مختلفي موضوع انتقال حق سرقفلي درج مي‌شود اما از جنبه حقوقي بين انتقال مالکيت ملک و انتقال حق سرقفلي تفاوت فراوان وجود دارد. حال چگونه بايد تشخيص دهيم قراداد بيع واقع شده يا حق سرقفلي منتقل شده است؟ دو نکته ساده وجود دارد براي اينکه مطمئن شويم انتقال حق سرقفلي نيست‌. اول اينکه انتقال‌دهنده مالک خود ملک باشد.
دوم اينکه آن ملک مستاجر نداشته باشد. در نظام تقنيني ايران بدون وجود رابطه استيجاري، فرض وجود سرقفلي منتفي است. تنها براي مستاجر يک ملک حق سرقفلي را مي‌توان متصور بود. به عبارت ساده‌تر يک شخص واحد نمي‌تواند هم مالک ملک باشد و هم مستاجر آن. لذا مالک يک ملک هرگز نمي‌تواند حق سرقفلي را منتقل کند. اگر مالک يک ملک در قرارداد به جاي موضوع بنويسد حق سرقفلي‌، حتما بايد مستاجر قبلي وجود داشته باشد. زيرا مالک ملک نمي‌تواند مالک سرقفلي هم باشد. طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال???? ممکن است مالک ملزم به تنظيم سند رسمي اجاره به نام مستاجر جديد شود اما حق سرقفلي از مستاجر قبلي به مستاجر جديد منتقل مي‌شود، نه از مالک به مستاجر دوم.
گاهي مواقع نيز مالک ملک اصل مالکيت نسبت به عين مستاجره را به غير يا خود مستاجر منتقل مي‌سازد. اگر به مستاجر منتقل شود‌، دو عنوان مالک ملک و مالک سرقفلي در شخص واحد جمع و حق سرقفلي سقوط مي‌کند اما در صورتي که اصل مالکيت به غير از مستاجر منتقل شود، اين قرارداد بيع ملک بوده و خللي به حق سرقفلي متعلق به مستاجر وارد نمي‌کند. باتوضيح فوق به طور اجمالي مشخص شد در چه مواردي بيع(انتقال اصل مالکيت) صورت مي‌گيرد و در چه مواردي انتقال حق سرقفلي منتقل شده است اما فايده تميز اين دو درتفاوت اثر ناشي از هر يک از قراردادهاي مذکور است. اگر حق سرقفلي منتقل شود، انتقال گيرنده مستاجر جديد محسوب مي‌شود و همه قواعد راجع به يک مستاجر بر او حاکم است و در صورت انتقال اصل مالکيت، انتقال گيرنده مالک ملک محسوب مي‌شود، اعم از اينکه براي ملک مستاجر وجود داشته باشد يا اينکه نداشته باشد. البته در صورتي که براي ملک مستاجر صاحب حق سرقفلي وجود داشته باشد مالک جديد نمي‌تواند در منافع ملک تصرف کند مگر در صورت تخليه مستاجر به يکي از علل قانوني و يا پرداخت ارزش سرقفلي به وي. حال مي‌توان به اهميت اين بحث بيشتر پي برد. درصورت عدم اطلاع از حقيقت عقد، ممکن است ضرر‌هاي جبران ناپذيري به انتقال گيرنده وارد شود.