دو امتياز به تعاوني‌هاي مسکن

بانک مرکزي در راستاي سياست دولت براي خروج غيرتورمي بازار مسکن از رکود، يک امتياز مالي براي تعاوني‌هاي مسکن قائل شد.
بانک مرکزي در راستاي سياست دولت براي خروج غيرتورمي بازار مسکن از رکود، يک امتياز مالي براي تعاوني‌هاي مسکن قائل شد. براساس گزارش بانک مرکزي، در قالب اين امتياز به بانک‌ها اجازه داده شد براي پرداخت وام ساخت مسکن از سقف مجاز ذکر شده در «سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود» عبور کنند. بر اين اساس بانک‌ها مي‌توانند در پروژه‌هاي تعاوني‌هاي مسکن بيش از 75 درصد از منابع مالي موردنياز براي ساخت را تامين کنند.

اين مجوز به دنبال مستثني شدن شرکت‌هاي تعاوني مسکن از بند سه و چهار بخش «ج» سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود صادر شده است. بر اساس بندهاي مذکور بانک‌ها ملزم به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام هستند و به اين ترتيب حداکثر مي‌توانند تا سقف 75 درصد در تامين مالي پروه‌ها مشارکت کنند. اما با تصميم اخير بانک مرکزي، پروژه‌هاي تعاوني‌هاي مسکن از اين الزام مستثني شدند.