فرق عرصه و اعيان در ملک چيست؟

فرق عرصه و اعيان چيست ؟
 منظور از عرصه زمين است و منظور از اعيان ساختمان مي باشد كه داراي كاربري هاي مسكوني، اداري ،تجاري و ....مي باشد . بنابراين در صورتي كه ملك به صورت ششدانگ خريداري شده باشد مشتمل برعرصه و اعيان مي باشد و در موارد خاص مانند اراضي موقوفه و نيز املاك خاص كه صرفاً عرصه و يا اعيان است ، بايد مورد خريداري مشخص شود كه عرصه است يا اعياني.! . تفکيک عرصه اين اقدام باتقاضاي مالک يا وکيل قانوني او شروع مي شود به اين ترتيب که مالک يا وکيل قانوني او از شهرداري تقاضاي نقشه تفکيک پلاک را مي کند شهرداري پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات وضوابط شهرداري نقشه مصوبه ( موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها ) را به متقاضي تسليم ونسخه از آن را جهت تطبيق با ضوابط ومقررات ثبت وتنظيم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال مي دارد. با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضاي مالک يا وکيل قانوني او که از دفاتر اسنادرسمي ودر فرم مخصوص تنظيم مي شود، نماينده ونقشه بردار از محل وقوع ملک بازديد به عمل مي آورند و پس از تطبيق نقشه شهرداري با سند مالکيت صادره ومحل ملک در صورت عدم مغايرت ، گواهي عدم تجاوز به مجاورين و معابر وشوارع به وسيله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماينده ثبت اقدام به تنظيم صورتمجلس تفکيکي مي کند که پس از طي تشريفات اداري و پرداخت هزينه دولتي يک نسخه از آن به دفتر اسنادرسمي متقاضي ارسال خواهد شد. تفکيک اعيان تفکيک اعيان توسط اداره ثبت يا با استناد به گواهي پايان کار ساختمان صورت مي گيرد مالک يا وکيل قانوني او تقاضاي تفکيک را که در فرم مخصوص تنظيم مي شود از طريق يکي از دفاتراسنادرسمي به پيوست تصوير مصدق گواهي پايان کار به اداره ثبت ارائه مي دهد وپس از بازديد نماينده ونقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر ، نقشه بردار ، کروکي تمام قطعات مفروزي و قسمت هاي مشاعي را ترسيم مي کند وصورتمجلس تفکيکي که حاوي شرح مختصري از سابقه ملک وشرح قطعات مفروزي با قيد مساحت و حدود و هم چنين ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است تهيه و تنظيم مي نمايد که پس از طي تشريفات اداري طبق مراحل زير، صورتمجلس تفکيکي صادرمي شود: • گواهي عدم تجاوز ملک به شوارع وحريم واملاک مجاور و گواهي عدم تعارض وامضاء صورتمجلس به وسيله نماينده ونقشه بردار ثبت • گواهي مالکيت متقاضي تفکيک به وسيله متصدي دفاتر املاک • گواهي عدم بازداشتي به وسيله متصدي دفتر بازداشتي • تطبيق و تاييد مفاد صورتمجلس با ضوابط ومقررات مربوط به وسيله رئيس ثبت يا معاون ايشان ودستور وصول هزينه قانوني تفکيک به قسمت حسابداري • محاسبه هزينه تفکيک وتسليم فيش بانکي به ذينفع و ضبط يک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضاي صورتمجلس تفکيکي به وسيله رئيس ثبت يا معاون ايشان • صدور صورتمجلس تفکيکي وارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضي به وسيله متصدي اموردفتري تفاوت تفکيک عرصه وتفکيک آپارتماني (اعيان) در تفکيک عرصه ، ملک به دو يا چند قطعه تقسيم مي شود به طوري که قطعات هيچ گونه ارتباط فيزيکي و حقوقي با هم ندارند و هر يک به صورت قطعه اي مستقل تعريف خواهند شد. ولي در تفکيک آپارتماني هر چند قطعات مفروز شده از پلاک داراي مساحت وحدود اربعه مشخص مي باشد ولي ارتباط فيزيکي قطعات با همديگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دليل ارتباط فيزيکي واحدهاي مورد تفکيک آثار حقوقي مشترک آنها تحت عنوان مشاعات ومشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور اين آثار حقوقي مشترک است که توجه قانون گذار به اهميت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان ها وآئين نامه اجرايي آن تدوين گرديده است .