عمليات شناسايي خانه‌هاي خالي آغاز مي‌شود

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: واحدهاي مسکوني خالي از سال 95 شناسايي مي‌شوند و در صورتي که براي دومين سال در سال بعد خالي باشند، مشمول پرداخت ماليات خانه‌هاي خالي خواهند شد.
سيدکامل تقوي‌نژاد درباره اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي که بر اساس قانون از امسال عملياتي مي‌شود، اظهار کرد: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بر اساس برنامه‌اي انجام خواهد شد که قانون مشخص کرده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم که در آن لزوم اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي ذکر شده است، گفت: بر اساس قانون، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سال 95 عملياتي مي‌شود ولي موديان مالياتي بايد در اظهارنامه‌هاي سال 96 آمار خانه‌هاي خالي را اعلام کنند تا براساس اين اظهارنامه‌ها، ماليات اخذ شود.