تبديل مسکن اجتماعي به مسکن مهر؟

حدود دوسالي است که زمزمه‌هاي اجراي طرحي براي حمايت از قشر آسيب‌پذير در قالب طرح مسکن اجتماعي شنيده مي‌شود در حالي که هنوز مشکلات طرح مسکن مهر پايان نيافته است.
به گزارش شريان نيوز،عارف قوامي مقدم استاد حوزه برنامه‌ريزي شهري اظهار داشت:طرح مسکن مهر بر اساس برنامه ريزي هاي قبلي در حوزه قيمت‌ بازار ،تاثير مناسب نداشت و  سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در اجراي اين طرح سبب شد که تنها به سرپناه تبديل شود.

ويدر خصوص اشکالات اين طرح تصريح کرد:مکان‌هايي براي اين طرح در نظر گرفته شد که  به دور از زير ساخت‌هاي لازم بود و کسي سراغ اين زمين‌ها نمي رفت اما بر اساس مشوق‌هاي غيرواقعي، مردم به خيال خانه‌دار شدن تمام سرمايه خود را به خريد مسکن در اين زمين ها اختصاص دادند.

وي افزود:پروژه‌هاي مسکن مهر غالبا در مکان‌هايي به اجرا درآمدند که شبکه‌هاي زير بنايي مناسب اجرا نشده بود.

وي با انتقاد از نبود مطالعات کافي در حوزه سنخيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اجراي اين پروژه گفت: خانه هاي اين طرح از محلي براي سکونت دائمي به يک مسکن انتقالي تبديل شده است به طوري که ساکنانش در صورت بهبود وضع درآمد،  واحدهاي خود را فروخته و در جاي ديگر سکونت خواهند کرد.

اقوامي مقدم با اينکه نبايد با نگاه صرف به مسئله مسکن از ساير نيازهاي جامعه چشم پوشي کنيم تصريح کرد:بايد در وهله اول با ايجاد اشتغال و در وهله دوم با واقعي کردن نرخ دستمزدها ، به فکر ايجاد مسکن حمايتي و کمکي باشيم.

اشتغال مناسب پيش نياز خريد مسکن

سيد مهدي صادق کارشناس اقتصادي در خصوص ايجاد مسکن اجتماعي توسط دولت گفت:حدود يک سال زمزمه‌هاي اجراي اين طرح شنيده مي‌شود اما اين صحبت‌ها بيشتر حالت شعار‌گونه به خود گرفته است.

صادق با انتقاد از عملکرد بخش مسکن طي سال هاي گذشته گفت:مسئولان بايد به وعده هاي داده شده عمل کنند و دولت بايد در اجراي طرح ها با برنامه‌ريزي و مطالعات دقيق پيش برود.

وي تصريح کرد:اگر مسئله بيکاري جوانان حل و فصل شود، مردم خود به خود توان خريد خانه پيدا خواهند کرد.

وي خاطرنشان کرد: در کشورهاي توسعه يافته مسکن 10 تا 15 درصد از کل هزينه اقتصادي مردم را در بر مي گيرد و آن هم در صورتي است که مسکن آنها استيجاري باشد.

وي در خصوص مسکن اجتماعي اظهار داشت: اگر طرح مسکن اجتماعي همچون طرح هاي گذشته ، بي‌برنامه و بدون مطالعات لازم اجرا شود قطعا به يک معضل اقتصادي اجتماعي تبديل خواهد شد البته بهتر اين بود که ابتدا طرح مسکن مهر به اتمام مي‌رسيد سپس يک طرح جديد عملياتي مي‌شد.

وي در بخش پاياني خاطرنشان کرد: بايد طبق سند چشم انداز، از تهران تمرکززدايي صورت گيرد چرا که بيشتر منابع مالي ،اقتصادي، ثروت، مراکز آموزشي و حتي صنعتي در پايتخت متمرکز شده است .

وي افزود: اقدامات کارشناسي نشده باعث تشديد مهاجرت افراد از سرتا سر کشور به سوي تهران مي شود.