جزئيات وام خريد مسکن از 60 تا 160 ميليون تومان

افزايش سقف وام خريد مسکن زودتر از آنچه تصور مي‌شد، درشوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
با توجه به رکود شديدي که بر بازارمسکن سايه افکنده است، دولت يازدهم به منظور رونق اين بازار طرح‌هاي ويژه‌اي را اجرايي کرده است که يکي از آنها افزايش مبلغ وام خريد مسکن است به طوري که درسال‌هاي اخير وام 20 ميليون توماني خريد مسکن با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار به 100 ميليون تومان رسيده است و از سوي ديگر بالاترين مبلغ وام که براي زوج‌هاي جوان پيش‌بيني شده است به 160 ميليون تومان مي‌رسد که براحتي هدف پوشش 50 درصدي قيمت مسکن را محقق مي‌کند.
تنها مشکلي که باقي مي‌ماند نرخ سود و ميزان اقساط اين وام هاست که البته طبق اعلام شوراي پول و اعتبار کاهش نرخ‌هاي سود وام مسکن دردستور کار اين شورا قرار گرفته است.
براين اساس شوراي پول و اعتبار درآخرين نشست سال 94 خود، با مصوباتي در جهت افزايش تحرک در بخش مسکن براي سال 1395 شرايط خانه‌دار شدن مزدوجين را تسهيل کرد.
شوراي پول و اعتبار در جلسه يازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي به‌روي يک پلاک ثبتي از 80، 60 و 40 ميليون تومان به‌ترتيب 160 ميليون تومان در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 80 ميليون تومان)، 120 ميليون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر60ميليون تومان) و 80 ميليون تومان درساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 40 ميليون تومان) با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.بر اساس تبصره اين مصوبه اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه‌تمام طرح مزبور به‌قوت خود باقي است.
همچنين شوراي پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز) از 60، 50 و 40 ميليون تومان به‌ترتيب 100 ميليون تومان در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 50ميليون تومان)، 80 ميليون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر 40ميليون تومان) و 60 ميليون تومان درساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 30 ميليون تومان) به‌روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد. اين شورا تأکيد کرده است در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوج‌هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد؛ ضمن اينکه اين بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات يادشده (حداکثر 5/18 درصدي) متناسب با کاهش نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.
در بند ديگري از مصوبه اين شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحي طي سال‌هاي 79، 80 و 81 به‌ميزان صد درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به‌ترتيب 60، 50 و 40 ميليون تومان) و در بازه زماني حداکثر يک‌ساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد. همچنين با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانک‌هاي تجاري (60، 50 و 40 ميليون تومان به‌ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد. ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک (بجز بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذير نيست. شوراي پول و اعتبار همچنين با درخواست بانک مسکن مبني بر پرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بافت‌هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه‌اولي)، مشروط به تعلق صرفاً يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم و يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطي) به خريدار (‌بدون الزام به خانه‌اولي بودن) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اين اساس، انتظار مي‌رود با اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده، رونق بيشتري در بخش مسکن ايجاد شده و اثر مثبتي بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسين و پيشين بخش مسکن با تعداد زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي، اين امر مي‌تواند موجب افزايش سرمايه گذاري و افزايش فرصت‌هاي شغلي در اقتصاد کشور شود.
اقساط احتمالي وام 60 تا 160 ميليوني خريد مسکن زوجين
يکي از نکات مثبت مصوبه اخيرشوراي پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهيلات بخش مسکن درآينده نزديک است که در مصوبه اين شورا برآن تأکيد شده است بنابراين درصورتي که نرخ سود کاهش يابد به طور قطع برميزان اقساط متقاضيان وام‌هاي جديد تأثير مي‌گذارد. با اين حال درصورتي که شرايط حال حاضر بازپرداخت اقساط وام مسکن و دوره 12 ساله اقساط را درنظر بگيريم به اعدادي مي‌رسيم که احتمال دارد مورد اجرا قرارگيرد ولي اين ارقام نهايي نيست و بايد منتظر بخشنامه اجرايي آن ماند.
گرچه تاکنون جزئياتي از نحوه پرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز يکم اعلام نشده است اما طبق شرايط قبلي يعني با سود 14 درصد و دوره حداکثري 12 ساله براي بازپرداخت، متقاضي وام 160 ميليون توماني با پرداخت به روش ساده بايد ماهانه 3/2 ميليون تومان طي 144 ماه قسط پرداخت کند.
وام 60 ميليوني صندوق پس انداز مسکن براي زوجين ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر نيز براي هريک جداگانه پرداخت مي‌شود که در مجموع 120 ميليون تومان خواهد بود. در اين حالت زوجين بايد در يک دوره 12 ساله (يعني حداکثر زمان باز پرداخت) و با سود 14 درصد، ماهانه 7/1 ميليون تومان قسط پرداخت کنند.
جزئيات وام از محل اوراق
ديگر مصوبه شوراي پول و اعتبار مربوط به افزايش سطح تسهيلات مسکن براي زوجين از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن بود که البته اين وام اخيراً افزايش يافت و از 35 به حداکثر 60 ميليون تومان رسيد. اوراق تسهيلات مسکن اوراقي است که متقاضيان استفاده از انواع تسهيلات مسکن بايد در ازاي هر 500 هزار تومان يک برگه حق تقدم تسهيلات مسکن خريداري کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، يعني براي دريافت وام 60 ميليوني مسکن بايد 120 ورقه حق تقدم تسهيلات با در نظر گرفتن قيمت 85 تا 87 هزار توماني قيمت اين اوراق، خريدار، در مجموع حدود 10 ميليون تومان براي خريد اين اوراق بپردازد.
بنابراين مصوبه، وام جديد مسکن در سه سطح و براساس مناطق جغرافيايي اين‌گونه توزيع شد که 60 ميليون تومان براي تهران، 50 ميليون تومان براي مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و همچنين 40 ميليون تومان براي ساير مناطق بود که در اين حالت متقاضي بايد حداکثر در يک دوره 12 ساله و با سود 5/18 درصد اقساط وام‌ را پرداخت مي‌کرد.
اما با تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار هر يک از وام‌هاي پرداختي از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز) که - دريافت‌کننده بايد به ازاي ميزان وام خود اوراق از بازار بورس تهيه کند - براي زوجين افزايش يافته و هر کدام مي‌توانند براساس مناطق جغرافيايي محل سکونت خود و حداکثر تا 80 درصد ارزش ملک از اين وام بهره ببرند. براين اساس با توجه به اينکه در مورد اين تسهيلات نيز فعلاً ميزان سود و شرايط بازپرداخت به مانند وام‌هاي معمولي از اين محل خواهد بود، شرايط پرداخت اقساط به شرط زير است: زوجيني که در تهران زندگي مي‌کنند مي‌توانند به جاي وام
60 ميليوني، 100 ميليون تومان تسهيلات (به ازاي هر نفر 50 ميليون تومان) دريافت کنند که دراين حالت مجموع اقساط پرداختي در هر ماه يک ميليون و  733 هزار تومان خواهد بود.
قساط وام 160 ميليوني حدود دوميليون تومان اعلام شد
عضوهيأت مديره بانک مسکن گفت: زوجين خانه اولي در تهران هر يک مي‌توانند از 80 ميليون تسهيلات خريد مسکن استفاده کنند که مجموعاً اين تسهيلات تا سقف 160 ميليون خواهد بود. رحيمي انارکي ادامه داد: هر زوج در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر از 60 ميليون تسهيلات خريد مسکن که مجموعاً تا سقف 120 ميليون است مي‌تواند استفاده کنند و در شهرستان‌ها نيز به زوجين در مجموع حداکثر 80 ميليون تسهيلات تعلق خواهد گرفت.رحيمي انارکي افزود: اين نکته قابل ذکر است که مجموع تسهيلات پرداختي از 80 درصد ارزش ملک نمي‌تواندبيشتر شود.
وي در خصوص اهميت تاريخ ازدواج خانه اولي‌ها افزود: تعيين سال ازدواج در اختيار بانک مسکن قرار داده شده که بزودي طي هفته آينده جزئيات آن اعلام مي‌شود.  عضوهيأت مديره بانک مسکن تصريح کرد:تسهيلات تابع شرايط صندوق پس انداز مسکن يکم است و هر يک از زوجين براي دريافت تسهيلات 80 ميليوني بايد 40 ميليون تومان در حساب پس انداز به مدت يک سال بلوکه کنند تا مجموعاً بتوانند از 160 ميليون تومان وام خريد مسکن استفاده کنند.وي درباره نرخ تسهيلات جديد خريد مسکن اظهار داشت: نرخ نهايي اين تسهيلات هنوز مشخص نشده و شوراي پول و اعتبار وظيفه تعيين آن را بر عهده بانک مسکن قرار داده اما پيش‌بيني مي‌شود که اين نرخ کمتر از 14 درصد باشد.انارکي در پايان حدود اقساط تسهيلات وام خانه اولي‌ها را بين يک ميليون و 800 هزار تا دو ميليون تومان برآورد کرد.