آمار اجاره نشيني در 10 سال گذشته، يک چهارم خانوارهاي ايراني مستاجرند

يک چهارم خانوارهاي شهري ايران اجاره نشين هستند .
 در حالي که 64.4 درصد خانوارهاي ايراني مسکن ملکي دارند نرخ خانوارهايي که در مسکن استيجاري سکونت دارند به 25.6 درصد مي رسد .
 بر اساس اين گزارش 9.2 درصد مردم ايران در خانه هاي رايگان و کمتر از يک درصد در خانه هايي در برابر خدمت سکونت دارند .
 بررسي ها نشان مي دهد بازار مسکن بيش از دو سال است در رکودي سخت و سنگين به سر مي برد.رکود سنگين بازار مسکن بازار اجاره را در شهرهاي ايران رونق داده است. هر چند ميزان افزايش قيمت مسکن در سال هاي اخير کمتر از تورم بوده و برخي از دست اندرکاران بازار معتقدند قيمت مسکن به کف رسيده است اما ميزان افزايش قيمت در بازار اجاره بها، در بسياري از فصل ها بيش از نرخ تورم بوده است .
 کاهش قدرت خريد مردم در بازار مسکن سبب شده است تقاضا در بازار اجاره افزايشي قابل توجه را تجربه کند . درصد مستاجران ايراني در يک دهه گذشته افزايشي 2 درصدي را تجربه کرده است . بررسي وضعيت بازار اجاره نشان مي دهد داغ ترين بازار اجاره به سال هاي 1390 و 1391 اختصاص داشته است . در اين سال ها سهم خانوارهاي مستاجر به ترتيب به 28.5 و 27 درصد افزايش يافته است . قدرت خريد خانوارهاي ايراني در اين سال ها به شدت کاهش يافت و در نتيجه سهم مستاجران از بازار مسکن به شدت افزايش يافت . دولت در سال هاي اخير با اجراي طرح هايي مانند افزايش سقف وام مسکن، معرفي طرح مسکن قسطي و همچنين اجراي طرح هايي مانند مسکن اجتماعي در صدد برآمده است نسبت به بهبود وضعيت مسکن در کشور اقدام کند . مسکن سهم بسيار بالايي را هزينه هاي يک خانوار را به خود اختصاص مي دهد . تورم مداوم در سال هاي اخير سبب شده است اجاره نشيني هزينه سنگيني را به خانوارهاي ايراني تحميل کند . بيش از 40 درصد هزينه هاي خانوارهاي ايراني به تامين هزينه هاي مسکن اختصاص دارد.
آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد در يک دهه گذشته بيشترين تعداد مستاجران در سال 1390 و کمترين تعداد مستاجران در سال 1384 در بازار حضور داشته اند . تعداد کساني که در واحدهاي مسکوني رايگان زندگي مي کنند، هر چند در سال 1384 در حدود 7 درصد گزارش شده است اما تعداد اين خانوارها در سال هاي پس از 1390 به بيش از 9 درصد افزايش يافته است.