کاهش نرخ سود با بازار مسکن چه مي‌کند؟

دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان استان تهران گفت: در صورت کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، براي اينکه سرمايه‌گذاران براي استفاده از اين تسهيلات و يک سرمايه‌گذاري جديد مانند خريد خانه آمادگي داشته باشند، باز هم احتياج است که مسايلي مثل مسايل مالياتي که در دوره رکود وضع شده حل شود.
عليرضا قهاري در رابطه با بازار ساخت‌وسازها در پنج ماه پاياني سال گفت: به نظر نمي‌رسد که ماه هاي پايان سال تغيير خاصي در ساخت‌وساز اتفاق بيفتد.
او افزود: البته شرايط فصلي مي‌تواند تاثيرات اندکي ايجاد کند، معمولاً در نيمه دوم سال فعاليت‌هاي ساختماني کمتر مي‌شود، ولي اين رونقي که تشويق مي‌کند يا کمک مي‌کند حداقل تعداد جواز گرفتن بيشتر باشد يا در واقع آماده کاربري‌هاي شروع فصل کاري مقدماتش چيده و براي نيمه اول سال جديد آماده شود، خيلي نامحسوس است و اگر هم ديده شود خيلي کم است.
دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان در پاسخ به اينکه آيا کاهش سود تسهيلات بانکي در وضعيت ساخت‌وساز تغييري ايجاد مي‌کند؟ گفت: به دليل اينکه سازندگان تعهدات‌شان زياد است، چون کارهاي آنها از قبل مانده، به همين دليل کاهش نرخ تسهيلات حتماً تاثيري مي‌گذارد که اينها يک نفسي بکشند، ولي اينکه براي استفاده از اين تسهيلات و يک سرمايه‌گذاري جديد آمادگي داشته باشند، باز هم احتياج است که مسايلي مثل مسايل مالياتي که در دوره رکود وضع شده حل شود.
او در ادامه بيان کرد: مجموعاً ما يک بسته تشويقي نداريم که سرمايه‌گذار يا سازنده، تشويق شود به اينکه با مجموعه اين بسته حرکت کند، بنابراين جايي ممکن است که ما مثلاً دو درصد در مسايل تسهيلاتي کاهش داشته باشيم.
قهاري تصريح کرد: اما در جاي ديگر اين را به طريقي جبران مي‌کنيم، مثل مسايل تعرفه جديد مالياتي، اين است که به نظر مي‌رسد که اگر هدف دولت تشويق سازندگان به ورود عرصه ساخت وساز است، نياز به يک برنامه‌ريزي يا استراتژي بلندمدت دارد تا در نهايت بتواند بازار مسکن بويژه قسمت خريد و فروش مسکن را رونق ببخشد.