استان اصفهان در ساخت خانه و مسکن از تهران جلو زد

رکود حاکم بر بخش مسکن، تعداد مجوزهاي پروانه ساخت خانه را در بهار سال جاري نسبت به فصل گذشته در سراسر کشور، با کاهش چشمگير 8.25 درصدي رو به‌رو کرد، تا اين‌بار ارقام ميزان تعميق رکود در بخش مسکن را عيان‌تر از هميشه نشان دهند.
 اما نكته جالب توجه ميزان افزايش تعداد پروانه‌هاي ساخت آپارتمان در اصفهان به نسبت تهران است.
در جديدترين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار 35 هزار و 695 پروانه ساختماني در كل كشور صادر شده است كه اين رقم هر چند نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايشي 3/4 درصدي را نشان مي‌دهد اما در مقايسه با فصل گذشته كاهشي 8/25 درصدي را شاهد است. بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط اين مركز نشان مي‌دهد ديگر تهران پرچم‌دار ساخت‌وساز در كشور نيست و در حال حاضر استان اصفهان مجوزهاي ساخت آپارتمان به مراتب بيشتري از استان پايتخت كشور اخذ كرده است. ساختمان‌سازان استان اصفهان در سال جاري چهار هزار و 883 مجوز ساخت دريافت كردند كه بيشترين آمار را در قياس با كل استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود. بعد از اصفهان، استان تهران سه هزار و 724 مجوز ساخت دريافت كرد، تا علاوه بر اينكه جايگاه بيشترين مجوز ساخت‌وساز را به اصفهاني‌ها بدهد، بلكه خود نيز در قياس با گذشته افت چشمگيري را تجربه كند. بعد از اين دو استان، استان‌هاي فارس و خوزستان به‌ترتيب با سه هزار و 96 و دو هزار و 638 مجوز، بيشترين مجوزها را به‌نام خود ثبت كردند.
در طرف مقابل هم استان البرز در بهار 94 تنها 220 مجوز ساخت‌وساز دريافت كرد تا كمترين تعداد مجوز ساخت آپارتمان در كشور را به نام خود ثبت كند و نشان دهد كه يكي از راكدترين بازارهاي مسكن را داراست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد استان‌هاي سمنان و قزوين به ترتيب تنها 343 و 357 پروانه ساخت ساختماني اخذ كردند، تا مشخص شود ركود مسكن در مركز كشور خودنمايي بيشتري دارد.