ابلاغه جديد آخوندي درباره نظام مهندسي ساختمان

وزير راه و شهرسازي، حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداري‌ها، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات مديره و شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي و نظام کارداني ساختمان را جايز ندانست.
عباس آخوندي نظريه‌اي جديد به سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و سازمان‌هاي نظام کارداني در خصوص اعضاي هيات مديره و شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و نظام کارداني ابلاغ کرد.
در اين ابلاغيه که در تاريخ 1 شهريور 94 با عنوان موضوع ماده 123 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 4.93 ارسال شده، آمده است:
«با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 و نظر به اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مطابق ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 موسسه عمومي غيردولتي تلقي مي‌شوند، در راستاي اجراي مواد 1 و 15 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهيل رقابت سالم عضويت هم‌زمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداري‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي يا کارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها، جايز نيست.»