مبناي محاسبه حق کميسيون بنگاههاي مسکن براي معاملات خريد و فروش ملک

حق کميسيون يکي از موضوعات پر چالش ميان معامله‌گران و مشاوران املاک است. براساس تجربه طرفين معامله هر چه قدرت چانه‌زني‌شان بيشتر باشد کمتر حق کميسيون پرداخت مي‌کنند و برخي از معامله‌گران نيز به دليل ناآشنايي بيش از تعرفه موجود حق کميسيون مي‌پردازند.
براساس مصوبه 7/ 4/ 79 وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد بنگاه‌هاي املاک قانونمند شد. اين مصوبه اجازه دريافت هر نوع کارمزد سليقه‌اي را از بنگاهداران سلب و براي آنها فرمولي تعيين کرد تا بر مبناي آن کارمزد خود را محاسبه کنند. اين فرمول براي اجاره و خريد و فروش مسکن متفاوت است هر استان و شهرستان نرخ خاص خود را دارد که در پايگاه اينترنتي اتحاديه مشاوران املاک همان شهرستان آمده است.
اين فرمول براي تهران به اين صورت است که براي معاملات املاک تا 30‌ميليون‌تومان، از هر طرف معامله نيم‌درصد ارزش ملک، براي معاملات املاک بيشتر از 30‌ميليون تا 50‌ميليون‌تومان: نيم‌درصد براي 30‌ميليون تومان اول به اضافه 75 صدم ‌درصد براي مازاد آن. يعني اگر شما خانه‌اي خريديد که 31‌ميليون‌تومان قيمت داشت، براي 30‌ميليون آن نيم‌درصد به اضافه 75 صدم‌ درصد يک‌ميليون‌تومان باقيمانده، بايد حق کميسيون بدهيد. براي معاملات املاک بيشتر از 50‌ميليون تا 100‌ميليون‌تومان: براي 30‌ميليون اول نيم‌درصد به اضافه 75صدم‌درصد مازاد آن تا 50‌ميليون تومان و همچنين نيم ‌درصد براي مازاد 50 ميليون تومان. با اين حساب فرمول حق‌کميسيون براي يک خانه 51‌ميليون‌توماني به اين شکل است: نيم‌درصد براي 30‌ميليون اول+ 75/ 0‌درصد براي 20‌ميليون آن+ 5/ 0 براي يک‌ميليون‌تومان باقيمانده.
 همچنين براي معاملات املاک بيش از 100‌ميليون‌تومان: براي 100‌ميليون‌تومان آن طبق بند‌هاي 1 و 2 و 3 و براي مازاد آن ميزان
0.25 ‌درصد به‌عنوان کارمزد از هر طرف معامله گرفته مي‌شود.