شرط حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن

با توجه به امضاي توافقنامه هسته اي و به تبع آن آزادشدن دارايي هاي بلوكه شده و افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي انتظار مي رود در ماه هاي آتي با افزايش حجم نقدينگي دركشور مواجه شويم. در اين ميان، برخي از كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در اين شرايط، فعالان اقتصادي كه امكان سرمايه گذاري در بورس، ارز و دلار را ندارند سرمايه خود را به سمت بازارهاي بلندمدت همچون بازار ملك و مسكن سوق مي دهند ضمن اينكه با افت قابل توجه قيمت جهاني طلا به حدود 1100دلار در هر اونس و ادامه روند نزولي بازار بورس پس از يك شوك جهشي كوتاه مدت بعد ازتوافق هسته يي، شرايط بازار مسكن نسبت به ديگر بازارها براي جذب نقدينگي حاصل از افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي و همچنين نقدينگي موجود در دست مردم بيشتر است. با افزايش حجم نقدينگي و تورم، قيمت مسكن رشد مي كند و نظارت بر روند افزايش قيمت ها مشكل مي شود. پس بهترين راهكار براي جلوگيري از چنين شرايطي، سياست گذاري مناسب دولت براي هدايت نقدينگي است، دولت بايد علاوه بر جهت دهي نقدينگي به سمت توليد، آينده روشني را براي سرمايه گذاران اين بخش متصور شود تا نقدينگي هاي حاصل از سرمايه هاي آزادشده و همچنين نقدينگي هاي موجود در دست مردم تبعاتي منفي به همراه نداشته باشد.
 روند مستقل بازار مسكن
درهمين رابطه، علي مزيكي استاد دانشگاه با اشاره به بهبود بازار مسكن در ماه هاي آتي به «تعادل» گفت: حوزه مسكن روندي مستقل را طي مي كند و به راحتي با تغيير (كاهش يا افزايش) حجم نقدينگي تحت تاثير قرار نمي گيرد و براساس مكانيسم ويژه خود عمل مي كند. مزيكي افزود: بحران سال2008 و ديگر بحران هاي اقتصادي در دنيا ثابت كرده است كه تزريق نقدينگي به اقتصاد تاثير چنداني در بازار مسكن ندارد، زيرا حجم اين بازار گسترده بوده و بسيار پراكنده است.
وي با اشاره به پيش بيني برخي از كارشناسان درباره افزايش حجم نقدينگي با سرازيرشدن سرمايه گذاري خارجي گفت: اين امكان وجود دارد كه رشد سرمايه گذاري خارجي، آزادشدن دارايي هاي بلوكه شده و بهبود فضاي كسب وكار در افزايش حجم نقدينگي موثر نباشد زيرا اين موضوع به كاركرد بانك مركزي و تقسيم سرمايه دربخش هاي مختلف بستگي دارد.
 به گفته مزيكي در اين ميان ممكن است، افزايش حجم نقدينگي به وقوع بپيوندد اما حجم قابل توجهي از اين نقدينگي به بازار مسكن هدايت نشود. اين كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: دوره ركود بازار مسكن درحال پايان يافتن است و تا سال آينده قيمت مسكن افزايش مي يابد و اين موضوع بر رشد نقدينگي موثر است.
 وي بيان كرد: با افزايش حجم نقدينگي، بسته به سياست هاي دولت در اقتصاد و همچنين ارائه تسهيلات امكان حركت نقدينگي به هريك از بخش ها وجود دارد. به عنوان نمونه در صورت افزايش اعطاي تسهيلات خودرو، نقدينگي به سمت بازار خودرو و درصورت افزايش ارائه تسهيلات مسكن نقدينگي مسير مسكن را طي مي كند.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اهميت سياست گذاري دولت درحركت نقدينگي، سيكل داخلي اقتصاد را در حركت نقدينگي موثر دانست و گفت: اگر با افزايش حجم نقدينگي، سياست هاي دولت به سمت يك بخش اقتصادي سوق يابد و سيكل داخلي آن بخش اقتصادي نيز درشرايط رونق باشد، اين احتمال وجود دارد كه جذب نقدينگي چند برابر شود.
 اثر افزايش نقدينگي بر قيمت مسكن
مرتضي عزتي استاد اقتصاد كلان نيز با اشاره به شرايط پس ازتحريم اقتصاد كشور به «تعادل» گفت: ابتدا اين سوال مطرح مي شود كه آيا با افزايش سرمايه گذاري خارجي و آزادشدن سرمايه بلوكه شده شاهد افزايش حجم نقدينگي خواهيم بود يا نه؟
 در پاسخ به اين سوال بايد گفت با افزايش سرمايه گذاري خارجي، ورود دلار به كشور رشد مي كند و اين به معناي افزايش حجم نقدينگي است كه دولت بايد با اتكا به سياست هاي مناسب اقتصادي اين دلارها را به ريال
تبديل نكند. وي ادامه داد: دولت بايد نقدينگي را به سمت فعاليت هاي توليدي سوق دهد تا اين بخش پس از سال ها رونق گيرد و منابع ارزي به سرمايه مولد براي اقتصاد كشور تبديل شود كه با اين شرايط آثار منفي افزايش نقدينگي كاهش مي يابد. به گفته اين استاد دانشگاه، درصورتي كه دولت دلارها را تبديل به ريال كرده و در بازار تزريق كند حجم نقدينگي افزايش و موجب رشد نرخ تورم مي شود، اين موضوع بر قيمت ها موثر است و به ويژه بر كالاهاي غيرمبادله يي مانند مسكن بيشترين تاثير را خواهد داشت.
 سرگرداني 8 هزار ميليارد تومان
صرف نظر از افزايش حجم نقدينگي با افزايش سرمايه گذاري خارجي و آزادشدن سرمايه هاي بلوكه شده براساس آمار اعلام شده ازسوي پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي 8هزارميليارد تومان نقدينگي سرگردان و بي هدف در دست مردم است كه با توجه به كاهش نرخ سود بانكي و ركود بازارهاي زودبازده اين حجم پول درخانه ها نگهداري مي شود و اين امكان وجود دارد كه به سمت بازار مسكن پيش رود. عزتي در اين باره اظهار كرد: ميزاني از نقدينگي در دست مردم است كه به علت عدم اطمينان به آينده اقتصادي كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي جريان مي يابد و موجب تحريك اين بخش ها مي شود. وي ادامه داد: با سياست گذاري مناسب دولت اين سرمايه ها به سمت توليد پيش مي رود، درصورتي كه بخش روشن اقتصادي كشور بخش صنعت و توليد نمايانده شود ،نقدينگي به اين سمت حركت مي كند و با سياست گذاري نادرست به سمت بازار مسكن هدايت مي شود كه درآن هنگام جدا از تزريق يا عدم تزريق دلارهاي تبديل شده، قيمت مسكن افزايش مي يابد. اين كارشناس اقتصاد كلان با اشاره به اينكه بازار مسكن يكي از مطمئن ترين بازارهاي سرمايه گذاري دركشور است، افزود: بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه مسكن انتظار دارند، در ماه هاي آتي سرمايه هاي زيادي به اين بازار تزريق شود، اين بازار چنين پتانسيلي را دارد، اما اين موضوع بستگي به سياست دولت دارد. عزتي افزود: دولت بايد با اعمال سياست درست درحوزه مسكن و همچنين هدايت نقدينگي به سمت توليد مانع از ايجاد تورم و افزايش قيمت مسكن شود.
 سرريز نقدينگي به بازار مسكن
اگرچه كارشناسان حوزه اقتصاد كلان و مسكن كشور معتقدند كه سرازيرشدن نقدينگي به سمت بازار مسكن كاملا وابسته به سياست هاي دولت است اما رييس انجمن انبوه سازان تهران نظر ديگري دارد، به گفته حسن محتشم با افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي و آزادشدن دارايي هاي بلوكه شده بازار مسكن و ساختمان تحت تاثير قرار مي گيرد و بخش قابل توجهي از اين سرمايه ها به سمت اين بخش هدايت مي شود. محتشم درگفت وگو با «تعادل» ادامه داد: مسكن نقش كليدي و عمده يي را در اقتصاد كشور بازي مي كند ضمن اينكه درصورت اعمال تغييراتي در اقتصاد كلان كشور شاهد رونق يا ركود بازار مسكن خواهيم بود. وي افزود: صنعت ساختمان و مسكن با بسياري از صنايع ديگر ارتباط تنگاتنگي دارد كه حجم گسترده اين صنايع نقش تعيين كننده يي در اقتصاد كشور دارند و فضاي زيادي را درحوزه اشتغال به خود اختصاص مي دهند.
اين فعال حوزه مسكن با اشاره به پتانسيل بالاي حوزه مسكن درجذب نقدينگي گفت: اگرچه اين حوزه سرمايه هاي بسياري را تاكنون ذخيره كرده است، پيش بيني مي شود با افزايش سرمايه گذاري خارجي، مبالغ قابل توجهي به سمت بخش مسكن سوق پيدا كند. محتشم افزود: با تزريق سرمايه به بازار مسكن شاهد رونق گرفتن اين بخش خواهيم بود و با توجه به ركود دوساله بخش مسكن دولت بايد هرچه سريعتر راهکارهايي براي بهبود بازار مسکن ارائه دهد.