کدام منطقه تهران،اجاره نشين بيشتري دارد؟متوسط اجاره مسکن در پايتخت

در  گزارش مرکز آمار از اطلاعات قيمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان مي‌دهد که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجازه يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران طي بهار امسال به کمتر از 20 هزار تومان مي‌رسد که اين ميزان نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.5 درصد افزايش داشته است.
همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در تهران در اين مدت نسبت به زمستان سال قبل 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.2 درصد کاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، در ميان مناطق 22‌گانه شهر تهران بيشترين متوسط اجاره بها بيش از 32 هزار تومان و در منطقه يک و کمترين آن 10 هزار تومان و در منطقه 19 بوده است.
براين اساس تغييرات مبلغ اجاره ماهانه براي هر مترمربع زيربناي مسکوني در معاملات انجام شده بين حداقل 2300 تومان در منطقه 20 و حداکثر 92 هزار و 500 تومان در منطقه دو بوده است.
همچنين از کل معاملات اجاره زيربناي مسکوني در مناطق 22‌گانه شهر تهران منطقه پنج با 4.2 درصد داراي بيشترين سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد داراي کمترين سهم است.