پرطرفدارترين واحدهاي آپارتماني تهران به همراه نمودار خريد و فروش آپارتمان

در تيرماه سال 94 کدام واحدهاي آپارتماني بيشترين معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند؟

به گزارش اقتصادنيوز، آماري از تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا، قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني، سطح زيربناي هر واحد مسکوني و ارزش هر واحد مسکوني توسط روابط عمومي بانک مرکزي ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در تيرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 11.7 هزار واحد مسکوني رسيد.

تعداد معاملات انجام شده به تفکيک عمر بناي واحد مسکوني
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در تيرماه سال 1394 نشان دهنده آن است که واحدهاي نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 54.4 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.


تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني
تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع در تيرماه سال 1394 نشان مي‌دهد که در شهر تهران واحدهاي آپارتماني با محدوده قيمت هر متر مربع 20 تا 25 ميليون ريال با سهم 13.8 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهايي با محدوده قيمتي هر متر مربع 25 تا 30 و 30 تا 35 ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.5 و 12.9 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.


تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني
تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تيرماه سال 1394 نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است؛ واحدهاي داراي زيربناي 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتيب با سهم 15.9 و 12.6درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند؛ در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 58.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.


تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني
در تيرماه سال 1394 تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت کل هر واحد نشان مي‌دهد که واحدهاي مسکوني با ارزش 100 تا 130 ميليون تومان با سهم 11.1 درصد در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهاي داراي ارزش 130 تا 160 و 160 تا 190 ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم 10.7 و 8.4درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

در تير ماه سال 1394 حدود 47.9 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 220 ميليون تومان اختصاص داشته است و 6.1 درصد از واحدهاي مسکوني معامله شده نيز ارزشي بيش از 980 ميليون تومان داشته‌اند.