وعده بزرگ دولت درباره مسکن، نيازمند بدون مسکن نخواهيم داشت


وزير کار با بيان اينکه درصدد هستيم تا پايان سال 95 هيچ نيازمند مسکني در کشور وجود نداشته باشد، گفت: توسعه تنها به داشتن ساختمان‌ها و دودکش‌هاي بلند نيست.

علي ربيعي با بيان اينکه توسعه تنها به داشتن دودکش‌هاي بلند و ساختمان‌هاي سر به فلک کشيده نيست، گفت: جامعه با ثروت مطلق خوشبخت نخواهد شد بلکه اين همدلي و همزباني است که مي‌تواند ما را به سمت نيک فرجامي به پيش ببرد.

وزير کار با بيان اينکه دولت به تنهايي قادر به انجام تمامي امور محوله نيست، ادامه داد: شاد بودن يک جامعه فارغ از نگراني‌هاي معمول آن چيزي است که بايد دنبال شود. ما نياز به افزايش در کنار هم بودن داريم، چرا که دولت به تنهايي قادر نيست تمامي برنامه‌هاي خود را به انجام رساند و اين امر در گرو حضور مستمر گروه‌هاي اجتماعي در کنار يکديگر است.

وي با تأکيد بر اينکه روح خيرخواهي بايد در جامعه گسترش پيدا کند، گفت: شعار هر ايراني، يک خيّر باشد؛ بايد سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات قرار گيرد.

ربيعي گفت: 100 هزار واحد مسکوني با مشارکت خيرين در اختيار نيازمندان جامعه قرار خواهد گرفت که از اين رقم 50 هزار واحد آن تحويل داده شده و مابقي در دست تکميل است.

ربيعي افزود: درصدد آن هستيم تا سال پايان 95 هيچ نيازمند بدون مسکني در کشور وجود نداشته باشد. در اين راستا، 3 هزار واحد مسکوني در روستاها و 8 هزار واحد در شهرها به نيازمندان شناسايي شده واگذار خواهد شد.