پاسخ وزير راه و شهرسازي به سه ابهام موجود در قانون نظام مهندسي ايران

به گزارش ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در  نظريه 1/94 با شماره02/100/20545 مورخ 16/4/1394 در مورد تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان اعلام کرد: در خصوص ابهام در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضاي هيات مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفکيک رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده، پس از انتخاب يک نفر حائز بالاترين راي در هر رشته از هر گروه، تعيين بقيه اعضاي هيات مديره از هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت کل اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين‌نامه اجرايي قانون باشد.

همچنين وزير راه و شهرسازي در نظريه 2/94 با شماره02/100/20544 مورخ 16/10/1394 درباره تصدي هم زمان سمت هاي هيأت مديره بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان ابلاغ کرد: در خصوص سکوت در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي هم زمان سمت‌هاي هيات مديريه اعم از اصلي يا علي البدل، بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان، با توجه به جدا بودن وظايف ذاتي سمت‌ها فوق و تفکيک ارکان مذکور و جلوگيري از بروز تضاد منافع در صو مختلف از يک سو و ايجاد امکان کنترل غيرجانبدارانه، تصدي سمت‌هاي مذکور به صورت هم زمان ميسر و مقدور نمي باشد.

بنابر اين گزارش آخوندي در نظريه 3/94 با شماره 02/100/20543 مورخ 16/10/1394 درخصوص تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات ناشي از سمت و حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان تصريح کرد: در خصوص ابهام در تعيين مرجع رسيدگي به شکايات از تخلفات اعضاي هيات مديره و شوراي انتظامي ايتان در امور حرفه‌اي در پرونده واحد، زماني که تخلف ناشي از وظايف آنها در هيات مديريه يا شوراي انتظامي استان/در شوراي انتظامي رسيدگي مي‌شود، مرجه رسيدگي به هر دو موضوع شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مي‌باشد.

وزير راه و شهرسازي در اجراي ماده 123 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1375، سه مورد نظريه درخصوص رفع سکوت يا ابهام در تعدادي از مواد آئين نامه مذکور و اصلاحيه هاي بعدي را براي اجرا در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها به ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ابلاغ کرد.