در بازار مسکن 1394 هنوز يک ميليون رهن معادل30هزارتومان اجاره است؟

در حال حاضر حجم فايل‌هاي «رهن کامل» در بنگاه‌ها نسبت به يک‌سال قبل کاهش پيدا کرده و از هر 10 فقره آپارتمان اجاره‌اي، حداکثر 4 موجر حاضر به دريافت 100درصد اجاره‌بها به شکل پول پيش است.
از طرفي، سهم وزني رهن در سبد اجاره‌بها که تا قبل از کاهش نرخ سود بانکي، به بالاي 60درصد رسيده بود، هم اکنون کاهش پيدا کرده و در عمده فايل‌ها، نيمي از بهاي کل اجاره به صورت اجاره ماهانه و نيمي ديگر به شکل رهن، از طرف موجران تعيين مي‌شود.
"پول پيش" نقطه حساس بازار اجاره محسوب مي‌شود و از آنجا که بنيه مالي عمده مستاجرها، با پرداخت رهن بيشتر در ازاي اجاره ماهانه کمتر، تناسب حداکثري دارد، هر نوع تغيير در وزن رهن و مقدار ريالي مبلغ رهن، پرداخت اجاره‌بها را سخت‌تر مي‌کند.
علاوه بر تغيير ناگهاني در وزن «رهن» برخي موجران فرمول تبديل اجاره ماهانه به پول پيش را نيز تغيير داده‌اند و علت آن را کاهش سود بانکي و عدم صرفه سپرده‌گذاري يکساله در بانک عنوان مي‌کنند.
طبق فرمول قديمي و سنتي، براي تبديل اجاره ماهانه به رهن، هر 30 هزار تومان اجاره ماهانه، به يک ميليون تومان پول پيش تبديل مي‌شود اما برخي موجران اخيرا، اين تبديل را با نرخ 27 تا 25 هزار تومان به يک ميليون تومان، انجام مي‌دهند و همين شکل نامتعارف محاسبه رهن باعث افزايش دست‌کم 10 درصدي مبالغ براي مستاجرهايي شده که خواهان رهن‌کامل هستند.