امضا سند حفظ کاربري باغات در محدوده مسکوني شهرها

 امضا سند حفظ کاربري باغات در محدوده مسکوني شهرها

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري از امضاي سند حفظ کاربري باغات در محدوده شهرها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پيروز حناچي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه با امضاي سند حفظ کاربري باغات در محدوده شهرها تمام دستگاه هاي ذيربط در حوزه حفظ محيط زيست و منابع طبيعي ملزم مي‌شوند که تمام باغات و زمين هاي مستعد در محدوده شهرها را حفظ کنند، گفت: از آنجا که حفظ باغات در محدوده شهري براي حفظ محيط زيست اهميت زيادي دارد تمام باغات بايد با تثبيت آن به عنوان مالکيت عمومي بيش از پيش حفظ شود.

وي با بيان اينکه با وجود قوانين بازدارنده در صورتي که باغات مربوط به بخش خصوصي و افراد باشد تخريب مي شود و پس از مدتي از زمين و باغ اثري باقي نمي‌ماند، بيان کرد: با اين حال شوراي عالي شهرسازي و معماري بر حفظ باغات، فضاي سبز و زمين‌هاي مستعد اهتمام ويژه اي دارد و اين سند مي‌تواند در حفظ باغات و فضاهاي يادشده در کلانشهرها و شهرهاي کشور به خصوص در تهران بسيار تاثيرگذار باشد.  

معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه شوراي شهر تهران و شهرداري تهران نيز بر تثبيت اراضي يادشده در مناطق مختلف محدوده شهري تاکيد دارد، اظهار داشت: مقرر شده 120 هکتار از باغات موجود بين بزرگراه همت و حکيم حفظ شود و مقرر شده از اين پس هرگونه ساخت و ساز در اين پهنه ها تنها در30 درصد آن انجام شود و 70 درصد باقي مانده آن به صورت باغ و فضاي سبز همچنان حفظ شود، در غير اين صورت پايان کار براي اين اراضي صادر نخواهد شد.  

حناچي افزود: در مقايسه با 10 سال گذشته تخريب باغات و فضاي سبز متاسفانه با سرعت بيشتري دنبال شده است و با امضاي اين سند حفظ باغات و فضاي سبز با سرعت بيشتري دنبال مي شود تا از تخريب فضاي سبز در مناطق 21 و 22 تهران و ارتفاعات دربند و مناطقي در غرب و شرق تهران با برنامه ريزي مناسب پيشگيري شود.