تفاهم نامه سه جانبه بين نظام مهندسي، وزارت راه و بنياد مسکن


سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي تفاهم نامه ‌اي براي نظارت بر ساخت و ساز امضا کردند.


به گزارش خبرگزاري مهر، تفاهم نامه همکاري سه جانبه بين سازمان نظام مهندسي ساختمان ، وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي به امضا رسيد.


در اين تفاهم نامه سه جانبه که به امضاي مشترک اکبر ‏ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان، عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي رسيده است، 11 ماده و 8 بند تنظيم شد که بر موارد زير تاکيد دارد:


‏-‏نظارت فني بر ساخت و ساز روستايي


‏-‏ساماندهي نيروي فني براي نظارت بر کليه ساخت و سازهاي روستايي ‏


‏-‏برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز با همکاري دفتر مقررات ملي ساختمان ،سازمان ‏نظام مهندسي ساختمان و بنياد مسکن انقلاب اسلامي


‏-‏صدور پروانه اشتغال با درج عبارت " داراي مجوز فعاليت نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي مي باشد " در پروانه اشتغال


‏-‏تعيين ظرفيت اشتغال بکار مهندسان و کاردان هاي فني از سوي سازمان هاي متبوع و درج در ‏معرفي نامه ساليانه جهت ارائه به بنياد


‏-‏تاسيس دفاتر طراحي ساخت و ساز روستايي


‏-‏تعيين حق الزحمه فعاليت هاي مهندسي در محدوده روستاها بر اساس درصدي از حق الزحمه ‏مربوط به فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان


‏-‏تعيين مسئوليت سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان نظام کارداني بر حسن انجام خدمان ‏مهندسان و کاردان هاي حرفه اي شاغل در حوزه ساخت و ساز ‏


- نظارت عاليه ادارات کل راه و شهرسازي استان ها بر عملکرد بنياد استان ها در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان 


- اين تفاهم نامه از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و کليه تفاهم نامه هاي قبلي و مغاير با آن کان لم يکن تلقي مي گردد.