موارد مورد نياز جهت مراجعه براي گرفتن جواز ساخت ملک چيست؟

موارد مورد نياز در مراجعه به شهرداري
 دراين قسمت براي آشنايي بيشترعزيزان کاربر سامانه ملکبان24، بعضي از اموري که شما درمراجعات خود به شهرداريهاي مناطق نياز به دانستن آن داريد، بطور مختصر ذکرميگردد. اينگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازي و صدور پروانه ساختمان و يا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بيشترين مواردي مي باشد که درشهرداري مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل اين موارد عبارتند از:
 الف - راهنماي مربوط به امور مالي (اداره درآمد)
• عوارض مختلف شهرداري و ميزان پاداش اين عوارض درصورتيکه نقدا پرداخت گردد o عوارض قابل تقسيط o عوارض غيرقابل تقسيط • چگونگي استفاده از جايزه خوش حسابي • اسناد برگشتي • صدور مجوزهاي حفاري جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن) • استعلام دفترخانه براي انتقال ملک (ماده74) • نحوه اخذ تسويه حساب يا گواهي پرداخت • تشکيل پرونده نوسازي جهت تفکيک آپارتمان • دريافت مفاصا حساب يا پرداخت عوارض ملک و زمين
 ب - راهنماي شهرسازي • انواع مجوز و پروانه هاي ساختماني • مدارک لازم جهت تشکيل پرونده صدور پروانه ساختماني • مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختماني • مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسي و صدورفيش عوارض • مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختماني • مدارک لازم پس از تاييد نقشه • مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختماني • موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختماني • مدارک مورد نياز جهت استعلام آتش نشاني • تخريب و نوسازي • عدم خلاف ساختمان • انواع گواهي ساختماني • دريافت گواهي پايان کار • صدور پايان کار (پيش نويس) • تفکيک و تجمع • استعلام طرح • کسب و پيشه • مراحل دريافت مجوز نصب تابلو ج - آشنايي با ضوابط شهرسازي شهرداري تهران • کميسيون ماده 100 شهرداري • نحوه اعتراض به راي بدوي کميسيون ماده 100 • نحوه محاسبه عوارض پذيره براي واحد هاي اداري و تجاري • نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني(مجتمع هاي مسکوني) • نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختماني(خانه هاي مسکوني يک واحدي) مرجع: شهرداري منطقه 3
 الف - راهنماي مربوط به امور مالي (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداري و ميزان پاداش اين عوارض درصورتيکه نقدا پرداخت گردد تمامـي عــوارضي که شهرداريهاي مناطق مختلف تـهران اخذ مي نمايند، قـابـل تقسيط ميباشند، بجزآن دسته ازعوارضي که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غيرقابل تقسيط ازآنهانام برده شده وميبايستي نقدا پرداخت گردند. ميزان پاداش پرداخت نقدي عوارض مورد درخواست شهرداري وگردشکارآن بشرح ذيل مي باشند: مالکان و متقاضياني که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاريخ تهيه پيش نويس اعلام عوارض (توسط شهرسازي منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهي خود را بصورت نقدي داشته باشند ميتوانند از10% تخفيف کل بدهي به عنوان پاداش برخوردار شوند.  عوارض قابل تقسيط: 1. عوارض زير بنا 2. عوارض تراکم 3. عوارض مازاد تراکم 4. عوارض تفکيک اراضي 5. عوارض تغيير کاربري 6. عوارض پذيره 7. جرائم ماده صد 8. عوارض حذف و کسر پارکينگ 9. عوارض پيش آمدگي حق تشرف 10. عوارض تخلفات ساختماني غير مجاز مراحل گردش کار: 11. دريافت پيش نويس اعلام عوارض از واحد مربوطه 12. ارائه پيش نويس به اداره در آمد 13. اخذ مدارک 14. صدورفيش درآمد جهت پرداخت 15. درخواست مودي جهت تقسيط 16. دستورشهرداريا قائم مقام منطقه جهت تقسيط 17. مراجعه به معاون مالي واداري منطقه 18. مراجعه به اداره درآمد 19. صدور فيش چهت پرداخت 20. اخذ فيش پرداختي ومدارک جهت تشکيل پرونده بازگشت به ابتداي ليست عوارض غيرقابل تقسيط : 1. عوارض بقاياي سطح شهر 2. عوارض پيشه وران 3. عوارض پيشه ورانه اماکن 4. عوارض بر قراردادها 5. عوارض حق انشعاب 6. عوارض نوسازي 7. عوارض سد معبر 8. عوارض قطع اشجار 9. عوارض درآمد مراکز فرهنگي 10. عوارض تخليه خاک ونخاله 11. عوارض فروش اموال غير منقول 12. عوارض يک درصد فروش نهايي 13. عوارض اماکن تفريحي وپلاژها 14. عوارض اماکن تفريحي وپلاژها 15. عوارض پيشه وران موسسات درماني 16. عوارض درآمد مال الجاره ساختمانهاي مسکوني_تجاري 17. عوارض درآمدهاي حفاري طول(فاضلاب،گاز،برق،تلفن) مراحل گردش کار: 18. دريافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه 19. ارائه فرم به اداره درآمد 20. صدور فيش پرداختي 21. تاييد بانک(تاييد فيشهاي پرداختي بعد از 24ساعت انجام مي گيرد.) 22. ارسال به واحد مربوطه
 چگونگي استفاده از جايزه خوش حسابي با يک بار مراجعه در سال به شهرداري منطقه ذيربط و پرداخت به موقع قبوض نوسازي و خدمات ملک خود، ميتوان علاوه بر برخورداري از جايزه خوش حسابي از پرداخت 9% جريمه ديرکرد در قبوض سال آينده جلوگيري به عمل آورد.
 اسناد برگشتي در صورت عدم پرداخت به موقع هر يک از اقساط عوارض، وفق مقررات ديرکرد از تاريخ سررسيد چک برگشتي تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. مراحل گردشکار چک برگشتي: 1. مراجعه مالک به اداره حقوقي 2. اخذ نظريه واحد حقوقي 3. مراجعه به اداره درآمد 4. محاسبه ديرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکي 5. صدور فيش (فيش به مبلغ چک برگشتي و ديرکرد) 6. مراجعه به بانک 7. مراجعه به اداره درآمد 8. تاييديه براي اداره حقوقي و اداره حسابداري بازگشت به ابتداي ليست صدور مجوزهاي حفاري جهت انشعاب(آب،گاز،برق،تلفن): مدارک لازم: 1. ارائه نامه ادارات مربوطه 2. تهيه پيش نويس اعلام عوارض 3. پرداخت عوارض حفاري ونوسازي وغيره مراحل گردشکار: 4. ارائه نامه ادارات ذيربط به عمران 5. تاييد معاون عمران 6. تهيه فرم اعلام عوارض از عمران 7. ارائه فرم به اداره درآمد 8. تاييد پرداخت عوارض هاي مربوطه 9. تاييد از عمران 10. ارائه تاييد نهايي به ادارات مربوطه بازگشت به ابتداي ليست استعلام دفترخانه براي انتقال ملک(ماده74) مدارک لازم: 1. اصل نامه دفترخانه 2. فيش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازي به تاريخ روز 3. پايان کار معتبر(که تاريخ آن به پايان نرسيده باشد و يا ملک بدهي به شهرداري نداشته باشد) مراحل گردشکار: 4. مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم 5. ارائه مدارک به متصدي درآمد 6. دريافت پاسخ کتبي از درآمد 7. ارائه به دفترخانه مربوطه
نحوه اخذ تسويه حساب يا گواهي پرداخت: ارائه هرگونه تسويه حساب ويا گواهي پرداخت منوط به وصول در سيستم بانکي در سيستم درآمدي منطقه و ارائه فيش هاي پرداختي توسط مودي مي باشد.
 تشکيل پرونده نوسازي جهت تفکيک آپارتمان مدارک لازم: 1. ارائه کپي سند آپارتمان 2. ارائه کپي صورت مجلس تفکيکي 3. تشکيل پرونده مراحل گردشکار: 4. مراجعه به مسئول محله مربوطه 5. صدور فيش 6. پرداخت فيش 7. دريافت مفاصا حساب
 دريافت مفاصا حساب يا پرداخت عوارض ملک وزمين: مدارک لازم: 1. نامه دفترخانه 2. سند ملکيت 3. فيش عوارض سال هاي قبل 4. پايان کار 5. محاسبه عوارض 6. صدور فيش 7. پرداخت فيش عوارض توسط مودي 8. ارائه به اداره نوسازي 9. جهت انجام امور فوق مراجعه مالک ياوکيل قانوني الزامي است تذکر: چنانچه ملک به صورت مجتمع باشد ارائه صورت مجلس تفکيکي الزامي ميباشد مراحل گردشکار: 10. مراجعه به مسئول محل مربوطه 11. صدور فيش 12. پرداخت فيش 13. ارائه فيش پرداخت شده به مسئول محل مربوطه 14. دريافت مفاصا حساب تذکر: در صورتي که سابقه نوسازي در بايگاني درآم دموجود نباشد به قسمت تشکيل پرونده مراجعه شود .
 ب - راهنماي شهرسازي انواع مجوز و پروانه هاي ساختماني 1. پروانه ساختماني اراضي باير 2. تحريب ونوسازي 3. اضافه اشکوب 4. توسعه بنا 5. تغييرات 6. تبديلات 7. تغيير نقشه 8. تمديد پروانه بازگشت به ابتداي ليست مدارک لازم جهت تشکيل پرونده صدور پروانه ساختماني 1. اصل و تصويرسند مالکيت 2. اصل و تصوير شناسنامه مالک يا مالکين 3. اصل و تصوير فيش نوسازي سال جاري 4. حضور کليه مالکين و يا وکيل قانوني 5. اصل و تصوير وکالتنامه و شناسنامه وکيل در صورت مراجعه وکيل 6. اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالک 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصيلي ارائه گردد 8. ارائه گواهي 6 و 8 قانون زمين شهري (در صورتي که مالک فاقد ساختمان باشد) 9. اصل وتصوير صورت مجاس تفکيکي براي املاکي که داراي سند آپارتماني مي باشند 10. در صورتي که درخواست مالک تخريب و نوسازي باشد فرم تعهد تخريب از شهرداري اخذ و توسط مالک گواهي امضاء شود
 مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختماني 1. تشکيل پرونده 2. بازديد 3. طرح تفصيلي 4. بروکف 5. در صورت داشتن خلاف:بررسي خلاف،رئيس طرح تفصيلي،دستور نقشه 6. در صورت نداشتن خلاف: رئيس طرح تفصيلي - دستور نقشه بازگشت به ابتداي ليست مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسي و صدورفيش عوارض 1. نقشه معماري که جزئيات مبحث 19 نيز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضاي مهندس معمار 2 سري 2. چک ليست مبحث 19(صرفه جويي درانرژي) با امضا و مهر مهندس معمار 3. برگ تعهد تهيه نقشه معماري که توسط مالک و مهندس معمار، گواهي امضاء شده باشد
 مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختماني 1. رسيد نقشه 2. بررسي نقشه o در صورتي که ايراد داشته باشد: عدم تاييد نقشه با اعلام موارد o در صورتي که ايراد نداشته باشد: تاييد نقشه 3. اعلام عوارض 4. تحويل فيش عوارض به انضمام نقشه مورد تاييد به مالک يا وکيل قانوني تذکر: از تاريخ 1/10/86 ارائه خدمات مهندسي براي کليه پروژه ها با زيربناي ناخالص صرفا تخريب و نوسازي يا پروانه (زمين باير يا باغات) بيش از 3000 مترمربع از طريق سازمان نظام مهندسي و شهرداري مشترکا انجام مي گردد بازگشت به ابتداي ليست مدارک لازم پس از تاييد نقشه پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تاييد به اداره درآمد، مدارک زير نيز ميبايست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان هاي کمتر از 5000 مترمربع زير بنا مي باشد)
1.    نقشه معماري تاييد شده 4 سري با امضاء و مهر مهندس معمار 1. نقشه محاسباتي 4 سري با امضاء و مهر مهندس محاسب 2. برگ تعهد تهيه نقشهاي محاسباتي که توسط مهندس و مالک گواهي امضاء شده باشد و ثبت دبيرخانه نيز داشته باشد 3. چک ليست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب 2. فرم تعهد تخريب با امضاء مالک يا وکيل قانوني وي که در دفترخانه گواهي شده باشد درصورت تخريب و نوسازي ارائه شود (درصورتي که در مرحله تشکيل پرونده ارائه نشده باشد) 3. نقشه تاسيسات 4 سري با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمانهاي 5 طبقه و بيشتر روي پيلوت يا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهيه نقشه هاي برق که توسط مهندس و مالک گواهي امضاء شده باشد 4. نقشه تاسيسات مکانيکي 4 سري با امضاء و مهر مهندس مکانيک (بابت ساختمان هاي 5 طبقه روي پيلوت يا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهيه نقشه هاي مکانيکي که توسط مهندس و مالک گواهي امضاء شده باشد 5. فرم تعهد مهندس مجري بابت ساختمان هاي بيشتر از 3000 مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهي امضاء شده باشد 6. برگ تعهد نظارت بابت درخواست هاي
1. تخريب و نوسازي 2. پروانه ساختماني 7. گزارش مکانيک خاک (بابت ساختمان هاي بيشتر از 6 طبقه) توجه: در صورتي که مدارک اعلام شده ناقص تحويل شود مسئوليت تاخير در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود 8. جزئيات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سري 9. براي ساختمان هاي مسکوني 6 طبقه روي همکف و بيشتر و ساختمان هاي با کاربري غير مسکوني اخذ تاييد از سازمان آتش نشاني 10. اخذ مجوز از امور مهندسين ناظر براي متراژ بالاي 1000 مترمربع و يا 10 طبقه بيشتر 11. مالک موظف است قبل از شروع عمليات تخريب جهت ايمن سازي هماهنگي لازم را با سازمان هاي آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد
 مرحله سوم گردشکار صدورپروانه ساختماني
 1. اعلام وصول عوارض 2. استعلام برگ مهندسين 3. در صورت تاييد برگه هاي مهندسين ارسال به پيش نويس (در صورتي که برگه هاي ارائه شده توسط مهندسين حقيقي ارائه شده باشد پاسخ استعلام بين 24 تا 48 ساعت خواهد بود) 4. تهيه پيش نويس پروانه 5. تاييد رئيس طرح تفصيلي 6. تاييد رئيس صدور پروانه 7. تاييد معاون شهرسازي 8. تاييد شهردار 9. چاپ پروانه وامضاءتوسط مسئولين 10. صدورتحويل به مالک
 موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختماني 1. حضور مالک يا وکيل با ارائه کارت شناسايي 2. همراه داشتن سند مالکيت 3. حضورمهندس ناظر با ارائه کارت شناسايي توجه: جهت دريافت پروانه ساختماني حضورمهندس ناظر با مهر در دبيرخانه شهرسازي الزامي است
 مدارک مورد نياز جهت استعلام آتش نشاني 1. نامه شهرداري منطقه 2. دوسري نقشه هاي معماري ممهور به مهر شهرداري منطقه درقطع A3 3. اصل وکپي سند مالکيت 4. فرم اعلام عوارض 5. فيش پرداختي عوارض ايمني 6. حضورمالک با کارت شناسايي يا وکيل با وکالت نامه رسمي 7. CD نقشه هاي معماري
 تخريب و نوسازي مدارک لازم: 1. اصل و تصوير سند مالکيت 2. اصل و تصوير شناسنامه مالک يا مالکين 3. اصل و تصوير فيش نوسازي پرداخت شده درسال جاري 4. حضور کليه مالکين يا وکيل قانوني 5. اصل و تصوير وکالت نامه و شناسنامه وکيل درصورت مراجعه وکيل 6. اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالک 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصيلي ارائه گردد 8. ارائه گواهي 6 و 8 قانون زمين شهري (درصورتي که مالک فاقد بناي احداثي باشد) 9. اصل و تصوير صورت مجلس تفکيکي براي املاکي که داراي سند آپارتماني باشند 10. فيش آب، برق، گاز و تلفن مراحل گردشکار: 11. اخذ مدارک ثبت فرم درخواست 12. تشکيل پرونده 13. بازديد 14. طرح تفصيلي و بر و کف 15. دستور نقشه 16. ارائه نقشه معماري و برگ معماري 17. بررسي نقشه و صدور فيش عوارض 18. ارائه نقشه هاي محاسباتي و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک ليست محاسباتي زلزله 19. پيش نويس پروانه 20. تاييدات (شامل: امضاء رئيس طرح تفصيلي، رئيس صدور پروانه، معاون شهرسازي و معماري شهردار منطقه) 2
1. تاييد آتش نشاني (جهت ساختمان هاي بيش از 6 طبقه) 22. صدور و تحويل به مالک
 عدم خلاف ساختمان مدارک لازم: 1. اصل و تصوير سند مالکيت 2. اصل و تصوير شناسنامه مالک يا مالکين 3. اصل و تصوير فيش نوسازي پرداخت شده درسال جاري 4. حضور کليه مالکين يا وکيل قانوني 5. اصل و تصوير وکالت نامه و شناسنامه وکيل درصورت مراجعه وکيل 6. اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالک 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصيلي ارائه گردد (درصورتيکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.) 8. ارائه گواهي 6 و 8 قانون زمين شهري (درصورتي که مالک فاقد بناي احداثي باشد) 9. اصل و تصوير صورت مجلس تفکيکي براي املاکي که داراي سند آپارتماني باشند مراحل گردشکار: 10. تشکيل پرونده 11. درخواست بازديد يا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصيلي وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پيش نويس ومحاسبات 12. تاييد رئيس طرح 13. تاييد رئيس نظارت فني، تاييد معاون شهرسازي و معماري، تاييد شهردار منطقه 14. درصورت تخلف ساختماني پس از بررسي خلاف ارجاع به کميسيون داخلي و يا ماده صدوصدور راي و اجراي راي توسط متقاضي 15. پيش نويس و محاسبات 16. تاييد طرح تفصيلي و بر و کف 17. تاييد نظارت فني 18. تاييد معاون شهرسازي و معماري 19. تاييد شهردار منطقه 20. صدوروتحويل به مالک
 انواع گواهي ساختماني مدارک لازم: 1. اصل وتصوير مدارک مالکيت مدارک شامل يکي از مدارک ذکر شده مي باشد(سند 6 دانگ برگه قراردادي و واگذاري زمين شهري، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره امــلاک و مستغلات شـهرداري تهران با بنچاق) 2. اصل و تصوير شناسنامه مالکين 3. اصل و تصوير نوسازي سال جاري 4. اصل و تصويرصورت مجلس تفکيکي براي املاکي که داراي سند آپارتمان است 5. اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت (درصورت فوت مالک) 6. نقشه 7. حضور مالک يا وکيل قانوني الزامي است 8. گزارش مهندس ناظر (شماره و يا تصوير ارائه شده) 9. فرم تعهد محضري درمورد آپارتمان هاي فاقد خلاف ساختماني که داراي پايان کار سيستمي باشند 10. فرم تعهد محضري درمورد آپارتمان هاي فاقد خلاف ساختماني که داراي پايان کار سيستمي باشند 11. گزارش اتمام بنا 12. برگه اتمام بنا 13. ارائه تائيد به آسانسور درصورت داشتن آسانسور 14. ارائه فيش آب، برق، تلفن و گاز ارائه مدارک مبني بردلالت قدمت بناي مربوطه به قبل از سال 49 مي باشد (از قبيل فيش برق و سوابق نوسازي) مراحل گردشکار: 15. در صورت خلاف، بررسي و ارجاع به کميسيون ماده صد و يا داخلي 16. صدور راي و اجراي راي توسط قاضي 17. ارائه ندارک لازم 18. واحد پيش نويس و محاسبات 19. رئيس طرح تفصيلي و بر و کف 20. تاييد رئيس نظارت فني 21. تاييد معاون شهرسازي و معماري منطقه 22. تاييد شهردار منصقه 23. صدور گواهي 24. در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم 25. واحد پيش نويس و محاسبات 26. رئيس طرح تفصيلي و بر و کف 27. تاييد رئيس نظارت فني 28. تاييد معاون شهرسازي و معماري منطقه 29. تاييد شهردار منطقه 30. چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولين 31. صدور گواهي بازگشت به ابتداي ليست دريافت گواهي پايان کار 1. پايان ساختمان قبل از 1349 2. پايان کار آپارتمان 3. تهيه پايان کار ساختمان 4. عدم خلاف 5. پايان کار
صدور پايان کار(پيش نويس) مدارک لازم: 1. تائيد به آتش نشاني جهت ساختمان هاي بيش از6 طبقه 2. فيش عوارض پرداخت شده 3. نامه تسويه حساب کامل جهت املاکي که عوارض آن ها تقسيط گرديده مدارک لازم جهت پايان کاربراي املاک داراي پروانه ساختماني سال 1366 به بعد 4. گزارش اتمام بنا 5. برگه اتمام بنا 6. ارائه تائيديه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور) 7. ارائه تائيديه آتش نشاني (جهت ساختمان هاي بالاي 6 طبقه) 8. ارائه فيش آب، برق، تلفن و گاز
تفکيک وتجمع مدارک لازم: 1. سه نسخه از سند مالکيت 2. يک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپي 3. مفاصا حساب نوسازي 4. در صورتي که ملک باير باشد، مفاصا حساب دارايي مريوط به زمين هاي باير و ارائه گواهي 6 و 8 از سازمان زمين شهري 5. در صورتي که مساحت زمين بيش از 3000 مترمربع باشد و يا زمين هاييکه به علت هندسي نبودن شکل آنها و يــا نداشتن ابعـاد درسند مـالکيت که تعيين ابـعاد و زوايا تــوسط مامور بازديد مـحل مقدور نبـاشد ارائـه نقشه برداري به امضاء مهندس مجاز رسيده باشد الزامي است 6. درصورتي که ملک به صورت ساختمان باشد پايان کار ارائه مي شود 7. در صورتي که قبلا جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختماني صادرشده باشد ابطال گردد 8. درصورتي که ملک قبلا فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتي ارائه شود 9. درصورتي که ملک قبلا تفکيک شده باشد، صورت مجلس تفکيکي ثبت ارائه شود 10. جهت تشکيل پرونده مراجعه مالک يا وکيل همراه شناسنامه الزامش است 11. ارائه طرح پيشنهادي با مقياس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسيده باشد 12. افراز يا تفکيک از لحاظ اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها فرقي ندارد مراحل گردشکار 13. درصورت نداشتن خلاف عدم امکان تفکيک و پاسخ به متقاضي 14. اخذ نقشه تفکيک و عوارض مربوطه 15. تاييد مسئولين 16. ارسال نقشه تفکيکي و نامه به اداره ثبت اسناد 17. در صورت داشتن خلاف بررسي خلاف، اخذ راي و اجراي آن 18. عدم امکان تفکيک و پاسخ به متقاضي 19. اخذ نقشه تفکيک و عوراض مربوطه 20. تائيد مسئولين 21. ارسال نقشه تفکيکي و نامه به اداره ثبت اسناد بازگشت به ابتداي ليست استعلام طرح مدارک لازم: 1. ارائه استعلام از مراجع ذي ربط (بانک - دفترچه) 2. ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روي آن مشخص و به امضاي متقاضي رسيده باشد 3. در صورت ارائه کپي سند مالکيت يا پروانه ساختماني يا گواهي عدم خلاف يا پايان ساختمان مراحل گردشکار 4. ثبت درخواست استعلام و تشکيل پرونده 5. بازديد 6. اعلام نظر طرح تفصيلي و بر و کف 7. تهيه پيش نويس پاسخ استعلام طرح 8. تاييد مسئولين 9. صدور پاسخ استعلام
 کسب و پيشه مدارک لازم: 1. ارائه استعلام از اتحاديه صنف مربوط يا وزارت بازرگاني 2. فتوکپي سند مالکيت 3. فتوکپي اجاره نامچه و يا وکالت مراحل گردشکار پاسخ منفي به اتحاديه مربوطه مبني بر اينکه پرونده تحت بررسي است (درصورتي که به مدت 15 روز از تاريخ صدور نامه اتحاديه نگذشته باشد) 4. بازديد 5. طرح تفصيلي و بر و کف 6. در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافيکي 7. دريافت پاسخ استعلام ترافيکي 8. اعلام نظر امور کسب (منفي يا مثبت) 9. صدور پاسخ به اتحاديه 10. در صورت داشتن خلاف بررسي خلاف و تعيين نوع خلاف و طرح درکميسيون هاي مورد نظر و صدور اجراي راي 11. استعلام ترافيکي 12. دريافت پاسخ استعلام ترافيکي (منفي يا مثبت) 13. اعلام نظر امور کسب (منقي يا مثبت) 14. صدور پاسخ به اتحاديه
 مراحل دريافت مجوز نصب تابلو مدارک لازم: 1. فتوکپي اجاره سند يا اجاره نامچه 2. جواز کسب 3. ارائه پايان کار اداري_تجاري_مسکوني (بسته به نوع کسب) 4. ارائه رضايت نامه کتبي ازهيات مديره، مدير ساختمان يا مالک طبقه فوقاني (به طور کلي عدم وجود هر نوع شاکي درمشاعات) 5. ارائه عکس از محل تابلو محل مراجعه: اداره زيباسازي منطقه بازگشت به ابتداي ليست ج - آشنايي با ضوابط شهرسازي شهرداري تهران کميسيون ماده صد شهرداري مالکين اراضي و املاک واقع درمحدوده شهر يا حريم بايد قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني، ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه، بوسيله مامورين خود، اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصورواقع باشد، جلوگيري نمايند. ماده صد داراي 11 تبصره مي باشد که تخلافات حادث شده با درخواست شهرداري، توسط کميسيوني متشکل از: نماينده قوه قضائيه، نماينده وزارت کشور و نماينده شوراي اسلامي شهر بررسي و راي بدوي صادرمي گردد. اين راي ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض مي باشد. در صورت عدم اعتراض و يا قطعي شدن راي، مالکان 2 ماه مهلت براي اجراي راي دارند که درصورت عدم اجراي راي درمدت ياد شده، شهرداري راسا اقدامات قانوني را انجام خواهد داد. بازگشت به ابتداي ليست نحوه اعتراض به راي بدوي کميسيون ماده 100 چنانچه مالکان/ذينفعان پس از ابلاغ راي بدوي کميسيون ماده 100، اعتراضي داشته باشند، ميتوانند ظرف مهلت قانوني (10 روز از زمان ابلاغ)* لايحه اعتراضيه خود راتنظيم وجهت ارائه آن به شهرداري منطقه مراجعه نمايند. *توجه: در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانوني مقرر (10 روز از زمان ابلاغ) راي بدوي به راي قطعي تبديل وغير قابل اعتراض خواهد بود
 نحوه محاسبه عوارض پذيره براي واحد هاي اداري و تجاري S = مساحت ناخالص تجاري توجه: مساحت ناخالص تجاري: علاوه بر بناي مفيد تجاري، راهرو، راه پله و آسانسورهاي مربوطه نيز جزء زير بناي ناخالص محسوب ميگردد P = قيمت منطقه اي به ريال M = ضريب درصد طبقات طبق جدول L = دهنه واحد تجاري به متر L0 =.طول دهنه مجاز به متر (3 متر) H = ارتفاع واحد تجاري به متر H0 = ارتفاع مجاز تجاري به متر (4 متر) N = تعداد واحدهاي تجاري يا اداري جدول ميزان ضريب M درطبقات رديف طبقات تجاري (1) اداري (2) صنعتي (3) 1 همکف 100% 60% 100% 2 زير زمين 60% 50% 50% 3 اول 50% 40% 35% 4 دوم 45% 30% 35% 5 سوم به بالا 35% 20% 35% 6 انباري 20% 20% 35% 7 نيم طبقه 10% 10% 35% بازگشت به ابتداي ليست نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني(مجتمع هاي مسکوني) S = مساحت ناخالص تجاري S0 = زيربناي مورد تقاضا K = تعداد کل واحدهاي مسکوني P = قيمت منطقه اي X =.ضريب X S0 15% تا 200 متر مربع 20% تا 400 متر مربع 25% تا 600 متر مربع 30% بيش از 600 متر مربع توجه: براي تعيين S.درکليه پروانه ها به ازاي هر واحد پارکينگ تامين شده، 20 متر مربع از زيربناي مورد تقاضا کسر مي گردد بازگشت به ابتداي ليست نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختماني(خانه هاي مسکوني يک واحدي) عوارض زيربنا = [قيمت منطقه اي x 20) x تعداد پارکينگ تامين شده) - مساحت ناخالص زيربنا x ضريب] ضريب سطح زيربنا 5% تا 60 متر مربع 10% تا 100 متر مربع 18% تا 150 متر مربع 30% تا 200 متر مربع 45% تا 300 متر مربع 65% تا 400 متر مربع 90% تا 500 متر مربع 120% از 600 متر مربع به بالا بازگشت به ابتداي ليست.