روايت مرکز آمار از کاهش 45 تا50 درصدي ساخت‌وساز در تهران و ديگر شهرها

روايت  مرکز آمار از کاهش 45 تا 50 درصدي ساخت‌وساز در تهران و ديگر شهرها
جديدترين گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در تهران و کل کشور به ترتيب 45 و 50 درصد کاهش يافته است.
در بهار امسال تعداد 3522 پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر شده که اين رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان 92) حدود 2.9 درصد و نسبت به بهار 92 حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.
اين تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانه‌هاي ساختماني کشور را تشکيل مي‌دهد.
از کل پروانه‌هاي صار شده 19 پروانه مربوط به افزايش بنا و 3503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 92 حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران در بهار سال جاري حدود 4693.9 هزار مترمربه بووده که نسبت به فصل گذشته حدود 33.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.2 درصد کاهش داشته است.
حدود 22.9 درصد از مجموع کل زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهد
همچنين متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان حدود 1340 مترمربع و در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسکوني حدود 1079 مترمربع بوده است.
تعداد واحدهاي مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران در بهار سال 93 بالغ بر 26439 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.
اين تعداد واحد مسکوني 26.4 درصد از واحدهاي مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهد.
با توجه به تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي احداق ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان 7.6 واحد و در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسکوني 47.5 درصد بوده است.
مجموع مساحت زمين پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در حدود 1010.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 62.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 52.8 درصد کاهش داشته است.
متوسط مساحت زمين در پروانه هاي احداث ساختمان 289 مترمربع و در پروانه هاي احداث ساختمان مسکوني حددو 243 مترمربع بوده است.
از مجموع پروانه‌هاي صادره براي احداث ساختمان‌هاي مسکوني 1 / 0 درصد براي احداث ساختمان هاي يک طبقـه، 1 / 0 درصـد بـراي احـداث
ساختمان‌هاي دو طبقه، 1.2 درصد براي احداث ساختمان‌هاي سه طبقه، 4.2 درصد براي احداث ساختمان هاي چهار طبقه و 94.4 درصد براي
احداث ساختمان‌هاي پنج طبقه و بيش‌تر بوده است.
بر اساس اين گزارش پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان‌هاي مسکوني بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بناي آنها نشان مي‌دهد که 39.6 درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختماني‌هاي اسکلت فلزي، 60.3 درثد براي احداث ساختمان‌هاي بتون آرمه و 1/. درصد براي احداث ساختمان‌هايي با ساير مصالح بوده است.
کاهش 45 درصدي صدور پروانه ساختماني در کشور
در بهار امسال تعداد 34237 پروانه ساختماني توسط شهرداري‌هاي کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.
از کل پروانه‌هاي صادر شده 3302 پروانه (9.6 درصد) مربوط به افزايش بنا و 30935 پروانه (90.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه هاي صادر شده براياحداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 46.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 40.3 درصد کاهش داشته اشت.
مجموع مساحت زيربناي پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در حددو 3 / 20539 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصـل گذشـته
4 / 41 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حددو 4 / 37 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان 664 مترمربع و در پروانه هاي احداث ساختمان مسکوني 561 متر مربع بوده است.
تعداد واحد مسکوني پيش بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در بهار امسال بالغ بر 100219 واحد بـوده اسـت کـه نسبت به فصل گذشته حدود 45.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 48.2درصد کاهش داشـته است. بـا توجـه بـه تعـداد پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان متوسط تعداد واحد مسکوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان 3.2 واحـد و در پروانـه هـاي احـداث ساختمان مشکوني 3.4واحد بوده است.
مجموع مساحت زمين‌ پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان حدود 12229.2 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 41.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.9 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان 395 مترمربع و در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسکوني 283 مترمربع بوده است.
از مجموع پروانه‌هاي صادر براي احداث ساختمان‌هاي مسکوني حدود 24.7 درصد براي احداث ساختماني هاي يک طبقه 24.5 درصد براي اتحداث ساختماني هاي دو طبقه، 13.1 درصد براي احداث ساختمان‌هاي سه طبقه، 11.4 درصد براي احداث ساختمان‌هاي چهار طبقه و 26.3 درصد براي احداث ساختمان‌هاي پنج طبقه و بيش‌تر است.
پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان‌هاي مسکوني بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بناي آنها نشان مي دهد که 26.7 درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي اسکلت فلزي 50.9 درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتون آرمه، 21.1 درصد براي ساختمان‌هاي با اجر و‌ آهن و 1.4 درصد براي احداث ساخاتمان‌هايي با ساير مصالح بوده است