تأثير احتمالي وام 80 ميليوني بر بازار مسکن چيست؟

تأثير احتمالي وام 80 ميليوني بر بازار مسکن چيست؟

معاون وزير راه گفت: وام 80ميليون توماني، تقاضاي مسکن در کشور را تقويت مي‌کند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ارايه وام 80 ميليون توماني را عامل مهمي در تقويت طرف تقاضاي مسکن درکشور دانست. او ،برنامه وزارت راه و شهرسازي را تمرکز و استفاده از ابزارهاي مالي دانست که دولت در اختيار دارد و گفت که ارايه تسهيلات مناسب رفاه اجتماعي را گسترده ترخواهد کرد.

مظاهريان در ادامه گفتگوي خود نتيجه عيب يابي در وزارتخانه متبوع خود را برگرفته از تقويت جدي طرف تقاضا دانست که در اين راستا، سياستگذاري ها درخدمت تخصيص درست منابع از سوي وزارت راه وشهرسازي دنبال مي شود. از قرار معلوم، هدف وزارت راه و شهرسازي براي به سرانجام رساندن ارايه وام 80 ميليون توماني، افزايش قدرت خريد طبقه متوسط جامعه و ايجاد تحرک در بازار مسکن بوده است.

در انتها اين امر مي بايست حتماً مورد توجه قرار گيرد که هرگونه اقدام سريع و بدون برنامه ريزي براي جلوگيري از عواقب تورمي تحريک بازار مي تواند نتيجه عکس داده و در بلندمدت نه تنها باعث رونق در بازار ملک نمي شود بلکه باعث ترس بيشتر مردم و کاهش قدرت خريد آنها شده و رکود در اين بازار را ادامه دار خواهد کرد.