سياست هاي توسعه ملک و مسکن براي سال از زبان وزيرراه

تشريح سياست‌هاي توسعه مسكن از زبان آخوندي

وزير راه و شهرسازي قرار است سياست‌هاي جديد توسعه بخش مسکن را به صورت جامع اعلام نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر، چهاردهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران روزهاي 24 و 25 آذر ماه 1393 با حضور وزير راه و شهرسازي، معاونان وي و اعضاي هيأت علمي دانشگا‌ه‌هاي شهيد بهشتي و تهران به منظور ارائه نظرات و ديدگاه هاي كارشناسان، متخصصان و پژوهشگران و مديران و بهره مندي از دستاوردهاي آن در تدوين سياست‌ها و برنامه هاي اجرايي در تالار شهيد چمران، پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.

مهمترين مباحث مورد نظر در اين همايش اقتصاد مسکن، مسكن و توسعه شهري شامل توسعه دروني يا بيروني ( بهسازي و نوسازي شهري و شهرهاي جديد)،  سياست اجتماعي (مسكن كم درآمد ها، ابعاد اجتماعي مسكن، مسكن مهر)، فناوري ساختمان، معماري و شهرسازي و زمين شهري، مسكن روستايي و تامين مالي مسكن است.

همزمان با برگزاري اين همايش، کارگاه آموزشي تخصصي با موضوع سكونتگاه هاي غير رسمي، معماري و شهرسازي، روش هاي تامين مالي، فناوري ساختمان و بهسازي و نوسازي شهري برگزار خواهد شد.

در اين همايش دو روزه مجري طرح جامع مسكن وزارت راه وشهرسازي به ارائه ديدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص سياست‌هاي توسعه مسكن و بحث هاي جانبي آن مي پردازند.

·