قانون ثبت اسناد و املاک و مستغلات فصل اول

قانون ثبت اسناد و املاک و مستغلات


مصوب 26 اسفندماه 1310 با آخرين اصلاحات و الحاقات


باب اول - تشکيلات اداري ثبت


 ماده 1


در هر حوزه ابتدايي به اقتضاي اهميت محل، يک اداره يا دايره ثبت اسناد و املاک تاسيس مي‌شود. ممکن است هر اداره يا دايره ثبت داراي شعبي باشد. 


 ماده 2


مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد. 


 ماده 3


ملغي شده. 


 ماده 4


ملغي شده. 


 ماده 5


ملغي شده. 


 ماده 6


براي رسيدگي به کليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هيأتي به نام هيأت نظارت مرکب از رئيس ثبت استان يا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشکيل مي‌شود. هيأت مزبور به کليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي‌نمايد. 


براي اين هيأت يک عضو علي‌البدل از قضات دادگستري يا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد. (اصلاحي مصوب ) 1351


 ماده 7


دفا‌تر لازم براي ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتيب آن‌ها مطابق نظامنامه‌اي که از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد. 


 ماده 8


مراجعه به دفا‌تر املاک براي اشخاص ذي‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است. 


 باب دوم - ثبت عمومي


 فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود


 ماده ?

در نقاطي که اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشکيل اداره يا دايره? ثبت، وزارت عدليه، حوزه? هر اداره يا دايره? ثبت را به چند ناحيه تقسيم کرده و به ثبت کليه? اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌کند. (اصلاحي مصوب ????) 


 ماده ??

قبل از اقدام به ثبت عمومي املاک هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اينکه املاک واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله? اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. اعلان مزبور در ظرف ?? روز ? مرتبه منتشر مي‌شود. 


 ماده ??

از تاريخ انتشار اولين آگهي مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالکيت و اشخاص مذکور در دو ماده ?? و ?? نسبت به املاک واقع در آن ناحيه به وسيله? اظهارنامه درخواست ثبت نمايند. اداره? ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذکور، صورت کليه? اشخاصي را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌اي که از طرف اداره ثبت براي هر ملک معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله? سي روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهي‌ها پس از انتشار و الصاق آگهي‌ها بايد گواهي انتشار از کدخداي محل يا ژاندارمري يا پاسبان اخذ و تسليم اداره? ثبت نمايد و در اين موارد کدخدا و ساير مأمورين دولتي بايد به مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهي لازم رابه مأمور ثبت بدهند. (اصلاحي مصوب ????) 


تبصره: در مورد اراضي و املاکي که آثار تصرف مالکانه? فعلي کسي نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسي پذيرفته مي‌شود که بر مالکيت يا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالک يا قائم‌مقام قانوني مدارکي داشته باشد. چنان چه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاک به يکي از عناوين مذکور در دو ماده ?? و ?? باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي‌شود که تقاضاکننده مدارکي بر عنوان مذکور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان يا بر تصرف کسي که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانوني او محسوب مي‌شود داشته باشد. (الحاقي مصوب ????) 


 ماده ??

نسبت به املاکي که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصي که حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت، علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاکي که آگهي نوبتي آن منتشر نشده از تاريخ انتشار آگهي نوبتي مذکور در ماده ?? معاملات اين املاک به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفا‌تر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يک سال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد. (اصلاحي مصوب ????) - (رجوع به قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي مصوب ????/?/?) 


 ماده ??

ملغي شده. 


 ماده ?? مکرر

ملغي شده. 


 ماده ??

تحديد حدود املاک واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره? املاک، مطابق نظامنامه? وزارت عدليه به عمل مي‌آيد و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورين، براي روز تعيين حدود به وسيله? اعلان احضار مي‌شوند. اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يک مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد. 


 ماده ??

اگر تقاضاکننده در موقع تحديد حدود، خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد. 


هر‌گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملک تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاک تجديد مي‌شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاکننده و مجاورين هيچ يک حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد. 


تبصره: هر‌گاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتي که يک يا چند حد ملک مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهرداري و يا حريم قانوني آن‌ها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده? مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. (اصلاحي مصوب ????)