گزارش مرکز آمار از وضعيت فروش و اجاره ملک و مسکن در تهران1393

گزارش مرکز آمار از وضعيت فروش و اجاره  ملک و مسکن در تهران


مرکز آمار ايران وضعيت قيمت فروش و يا اجاره هر متر مربع زمين در تهران را در تابستان امسال اعلام کرد که بر اساس آن، تعداد معاملات اجاره نسبت به فصل بهار 35 درصد رشد به خود ديده است.


به گزارش خبرگزاري مهر، مرکز آمار ايران متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌ هاي مسکوني کلنگي در شهر تهران را در تابستان سال جاري اعلام کرد. بر اين اساس، متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 42.060 هزار ريال بوده که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.


همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 0.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.4 درصد افزايش داشته است.


در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله شده در حدود 84.255 هزار ريال در منطقه 3 و کمترين آن در حدود 14.277 هزار ريال در منطقه 20 بوده است.


تغييرات قيمت فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي در معاملات انجام شده بين حداقل 10.000 هزار ريال در منطقه 19 و حداکثر 219.770 هزار ريال در منطقه 1 بوده است.


همچنين از کل معاملات انجام شده براي فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقه 1 با 8.8 درصد داراي بيش‌ترين سهم و منطقه 21 با 1.3 درصد داراي کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند.


متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي ملک مسکوني


متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 37.821 هزار ريال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.8 درصد افزايش را به خود ديده است.


همچنين تعداد معاملات فروش زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 80.8 درصد افزايش پيدا کرده است.


در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيش‌ترين متوسط قيمت فروش يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده در حدود 77.954 هزار ريال در منطقه 1 و کمترين آن در حدود 18.882 هزار ريال در منطقه 18 تهران بوده.


تغييرات قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني در معاملات انجام شده بين حداقل 6868 هزار ريال در منطقه 12 و حداکثر 223017 هزار ريال در منطقه 2 بوده است. همچنين از کل معاملات انجام شده براي فروش زيربناي مسکوني در مناطق 22 گانه شهرداري تهران، منطقه 5 با 11.6 درصد داراي بيش‌ترين سهم و منطقه 22 با 8 درصد داراي کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند.


متوسط مبلغ اجاره ماهانه ملک


متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 183439 ريال بوده که نسبت به فصل قبل 8.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.3 درصد افزايش داشته است.


همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 35.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.1 درصد افزايش داشته است.


در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده، 302743 ريال در منطقه 1 و کمترين آن 95874 ريال در منطقه 19 بوده است.


تغييرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع زيربناي مسکوني در معاملات انجام شده بين حداقل 22083 ريال در منطقه 20 و حداکثر 899870 ريال در منطقه 1 بوده است. همچنين از کل معاملات اجاره زيربناي مسکوني در مناطق 22 گانه شهرداري تهران، منطقه 5 با 13.8 درصد داراي بيشترين سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد داراي کمترين سهم هستند.