قيمت اجاره خانه در تهران و ديگر مناطق کشور به يک اندازه رشد کرده است

اجاره‌بهاي مسكن در تهران و كل كشور، طي نيمه اول امسال، با سرعتي تقريبا برابر هم، تغيير کرده اند.

طبق گزارش سامانه رهگيري معاملات مسكن، ميانگين اجاره‌بهاي ماهانه واحدهاي مسكوني در شهر تهران در تابستان امسال 5/4 درصد نسبت به فصل بهار افزايش يافته و از مترمربعي 20هزار و 500 تومان به 21 هزار و 500 تومان رسيده است.
همچنين اجاره‌بهاي آپارتمان‌هاي پايتخت در تابستان امسال 13درصد نسبت به تابستان سال گذشته، با رشد مواجه شده است. به اين ترتيب نرخ رشد فصلي و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهاي مسكن در تهران در تابستان امسال معادل 5/4درصد و 13درصد بوده است. اين دو نرخ رشد، تقريبا براي نرخ رشد شاخص اجاره‌بهاي كشوري نيز در همين مدت تكرار شده است. گزارش بانك‌مركزي از نوسانات شاخص اجاره‌بها در كل كشور نشان مي‌دهد: شاخص در تابستان امسال 1/4درصد نسبت به بهار افزايش يافته است. شاخص كشوري اجاره مسكن همچنين در تابستان امسال نزديک به 15درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد محسوسي داشته است.

ميزان افزايش اجاره‌بها در تهران معمولا از نرخ رشد كشوري بيشتر است اما در دوره‌هاي ركود، اين دو، در يك سطح به هم نزديك مي‌شوند.