مصوبات عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران!

مصوبات عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

معاون شهرسازي و معماري به دنبال 6 جلسه بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 در نامه‌اي به استاندار تهران و شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مصوبات جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دنبال 6 جلسه بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386و در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص حفاظت از باغات و فضاي سبز شهري و در نظرگرفتن محدوديت­ هاي جدي منابع آب، با بهره گيري از نظرات كميته فني شوراي عالي و پيشنهادات شوراي اسلامي و شهرداري تهران، به منظور انطباق طرح تفصيلي با طرح جامع و محدود نمودن حداكثري جمعيت پذيري شهر تهران، در جلسه مورخ 19 آذر 93 خود به شرح زير تصميم گيري كرد :


1- تاييد نظر كميته فني شوراي عالي در خصوص تغييرات در پهنه هاي طرح جامع با قيد ضرورت بررسي مجدد كليه تغييرات در پهنه هاي اصلي و زيرپهنه هاي طرح جامع ظرف مدت 3ماه توسط دبيرخانه شورايعالي و ارائه آن به شورايعالي جهت تصميم گيري نهايي. در هر صورت شهرداري تهران موظف است به هنگام صدور پروانه ساختماني در تمامي پهنه ها ضوابط و مقررات و هم چنين کاربري هاي تعيين شده از سوي طرح جامع را رعايت نمايد. پروانه هاي مغاير صادره واجد حقوق مکتسبه براي ذينفع و شهرداري نمي باشد.


2- لغو كليه تغييرات كاربريهايي كه در اجراي بند4 پيوست 5 سند اصلي طرح جامع تثبيت شده­اند در صورت مغايرت اساسي با طرح جامع و صدور هرگونه پروانه ساختماني در اراضي با كاربري تثبيت شده (كاربري هاي خدماتي 7گانه) صرفا بر اساس كاربري اوليه در طرح جامع مصوب. (هرگونه تغيير در كاربري هاي تثبيت شده بايد بنا به درخواست شهرداري تهران و پس از احراز تامين كاربري مربوطه و تصويب كميسيون ماده 5، جهت اتخاذ تصميم نهايي به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارائه گردد).


 3- ضرورت پيگيري تهيه طرح هاي موضعي و موضوعي مندرج در پيوست 4 سند اصلي طرح جامع بر اساس برنامه زمانبندي كه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه شورايعالي با همكاري شهرداري تهران تنظيم و به تصويب شورايعالي خواهد رسيد .


4- الزام تهيه سند اساس طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازي ( به منظور تعيين حدود صلاحيت مراجع قانوني مربوطه در انجام تغييرات طرح تفصيلي ) و ارائه آن به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ظرف مدت 2ماه جهت تصويب نهايي


5- توصيه تشكيل مجدد " نهاد مطالعات و پايش طرحهاي توسعه شهري تهران " از سوي وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران با تاكيد بر ارزيابي و آسيب شناسي عملكرد تجربه قبلي و بازآرايي تشكيلات ، ضوابط و نظامات مالي مرتبط


6-الزام تعيين عملكردهاي مجاز به استقرار در هريك از زيرپهنه هاي طرح تفصيلي و ارائه راهكار تضمين امكان تحقق پذيري كاربري هاي خدماتي شهري توسط شهرداري تهران و ارائه آن ظرف مدت 6ماه به شورايعالي شهرسازي و معماري جهت تصويب نهايي


7- ارائه گزارش آخرين وضعيت " اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري " موجود به عنوان اصلي ترين فرصتهاي توسعه پايدار شهر تهران و اقدامات انجام شده برروي اراضي موصوف از زمان ابلاغ طرح جامع شهر تهران به همراه برنامه شهرداري براي اراضي باقيمانده ، از سوي شهرداري تهران ظرف مدت 3 ماه به شورايعالي


8- بازنگري و ارائه پيشنهادات لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل موضوع ماده 14 قانون زمين شهري با رويكرد حفظ حداكثري باغات موجود شهر تهران توسط دبيرخانه شورايعالي با همكاري شوراي اسلامي شهر تهران ظرف مدت 3ماه و ارائه به شورايعالي براي تصويب نهايي


وزارت راه و شهرسازي موظف است اقدامات لازم به منظور بازنگري طرح جامع شهر تهران را ترجيحا از طريق نهاد موضوع بند5 اين مصوبه و يا راسا با بهره گيري از توان و تجارب مهندسان مشاور داخلي و خارجي توانمند و داراي صلاحيت به انجام رساند.


دبيرخانه شوراي عالي مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين مصوبه بوده و به منظور اطمينان از حصول نتيجه لازمست ساختار ويژه انجام اين مسئوليت و همچنين مكانيزم پايش مستمر تغييرات كالبدي شهر تهران (داخل محدوده و حريم) را به نحو مقتضي تجهيز نمايد و در همين راستا شورايعالي بر ضرورت امكان دسترسي بدون محدوديت دبيرخانه شورايعالي به كليه اسناد و اطلاعات و نقشه هاي سامانه صدور پروانه شهرداري تهران و اطلاعات دبيرخانه كميسيون ماده 5 شهر تهران تاكيد مي كند.


دبيرخانه شوراي عالي موظف است گزارش مربوط به اقدامات انجام شده در راستاي اين مصوبه را در دوره هاي سه ماهه به شوراي عالي گزارش كند.