گزارش مرکز آمار از توليد ملک ومسکن در کشور در سال جاري

گزارش مرکز آمار از توليد مسکن در کشور/ احداث ساختمان‌هاي 5 طبقه رکورد زد

مرکز آمار ايران با انتشار گزارش وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني در شهرداري هاي کشور و تهران در سال 92 اعلام کرد: 92.9 درصد پروانه هاي صادر شده براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر است.

به گزارش خبرگزاري مهر، مرکز آمار ايران اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي کشور را در سال 1392 منتشر کرد.


شهر تهران


بر اساس آمار اعلام شده از سوي شهرداري تهران، اين شهرداري در سال 1392، تعداد 21346 پروانه ساختماني صادر کرده که 21244 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 102 پروانه (0.5 درصد) مربوط به افزايش بنا بوده است.


اين تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخريب و نوسازي) صادر شده حدود 10.3 درصد از کل پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي کشور را تشکيل مي دهد. پروانه هاي احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود 10.6 درصد کاهش داشته است.


بيشترين سهم از پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداري منطقه 15 با صدور 1591 پروانه (7.5 درصد) و کمترين سهم مربوط به شهرداري منطقه 22 با 332 پروانه (1.6 درصد) بوده است.


تعداد واحد مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي شهر تهران بالغ بر 177680 واحد بوده است. اين تعداد واحد مسکوني، 23.1 درصد از کل واحدهاي مسکوني در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي کشور مي باشد که داراي 7.7 درصد کاهش نسبت به سال قبل است.


در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري تهران، بيشترين سهم مربوط به شهرداري منطقه 5 با 20935 واحد مسکوني (11.8 درصد) و کمترين سهم مربوط به شهرداري منطقه 13 با 3935 واحد مسکوني (2.2 درصد) بوده است. متوسط تعداد واحد مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده حدود 8 واحد مسکوني محاسبه شده است.


مجموع مساحت زمين پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در حدود 8383.9 هزار متر مربع بوده است. متوسط مساحت زمين در هر پروانه احداث ساختمان 395 متر مربع بوده است.


همچنين، اطلاعات حاصل بيانگر اين مطلب است که از مجموع پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي شهر تهران در حدود 0.3 درصد براي احداث ساختمان هاي يک طبقه، 0.4 درصد براي احداث ساختمان هاي دوطبقه، 1.6 درصد براي احداث ساختمان هاي سه طبقه، 4.7 درصد براي احداث ساختمان هاي چهارطبقه و 92.9 درصد براي احداث ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر صادر شده است.


نقاط شهري کل کشور


بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح، در سال 1392 تعداد 222850 پروانه ساختماني توسط شهرداري هاي کشور صادر شده است. از کل پروانه هاي صادر شده، تعداد 206395 پروانه (92.6 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 16455 پروانه (7.4 درصد) مربوط به افزايش بنا بوده است که پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان نسبت به سال گذشته درصد ناچيزي افزايش داشته است.


در ضمن از 201504 پروانه ساختماني صادره از سوي شهرداري هاي کشور (به جز شهر تهران)، تعداد 198691 پروانه (98.6 درصد) به تقاضاي بخش خصوصي، 1219 پروانه (0.6 درصد) به تقاضاي بخش تعاوني و 1594 (0.8 درصد) به تقاضاي بخش دولتي صادر شده است.


با مروري بر فراواني نسبي پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در هر يک از استان هاي کشور مشاهده مي شود که استان تهران با مقدار 34889 پروانه (16.9 درصد) بيشترين و استان ايلام با مقدار 1005 پروانه (0.5 درصد) کمترين ميزان صدور را داشته اند.