نمونه يک قرارداد مشارکت در ساخت کامل ملک

به نام خدا قرارداد مشاركت در ساخت به حول و قوه الهي و با استعانت از درگاه خداوند متعال ضمن عقد خارج و طبق ماده 10-219-190 قانون مدني و اصل حاكميت اراده در كمال صحت و سلامت عقلي و اراده كامل و با وجود تمام اركان اهليت و صحت معاملات و با علم و آگاهي كامل از محل وقوع و كيفيت و برابري ارزش مبيع با ثمن اين قرارداد و منطبق با اركان بيع، ضمن اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن اگر چه فاحش باشد، حسب الاظهار طرفين به عمل آمد و طرفين اقدام به انعقاد قرارداد مشاركت با توجه به مورد آتي نمودند و با امضاء ذيل اين قرارداد متعهد و ملزم به اجراي مفاد آن گرديدند.
ماده 1 – طرفين قرارداد الف) 1) آقاي ........................... فرزند ............... كد ملي ...................... ش ش ......... صادره از ............. متولد .............. شماره تماس ...................... 2) آقاي ........................... فرزند ............... كد ملي ...................... ش ش ......... صادره از ............. متولد .............. شماره تماس ...................... 3) آقاي ........................... فرزند ............... كد ملي ...................... ش ش ......... صادره از ............. متولد .............. شماره تماس ...................... همگي به آدرس: ........................................................................................................ كه در محل وقوع مشاركت در ساخت مي باشد كه در اين مشاركت نامه طرف اول ناميده ميشوند. تبصره : توضيح اينكه پس از طي مراحل قانوني و دريافت پروانه ساختمان توسط سازنده ( طرف دوم ) و تخليه و تحويل به وي توسط مالكين ( طرف اول ) آدرس جديد مالكين به طرف مقابل ابلاغ مي گردد. ب) طرف دوم ( سازنده ) 1) ...................................... فرزند................ كد ملي................................ ش ش.................. صادره از......................متولد............................ شماره تماس.................................. به آدرس:................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... كه در اين مشاركت نامه سازندگان يا طرفين دوم ناميده ميشوند. ج)داور يا مرضي الطرفين: 1) ...................................... فرزند................ كد ملي................................ ش ش.................. صادره از......................متولد............................ شماره تماس.................................. به آدرس:..................................................................................................................................
ماده 2 : آدرس و مشخصات ثبتي محل مورد مشاركت 1)شماره پلاك ثبتي: فرعي: ................ اصلي: ........ شماره سريال سند: .............. صفحه: ....... دفتر: ........... بخش: ................ حوزه ثبتي: ................ به نسبت ......... دانگ 2) شماره پلاك ثبتي: فرعي: ................ اصلي: ........ شماره سريال سند: .............. صفحه: ....... دفتر: ........... بخش: ................ حوزه ثبتي: ................ به نسبت ......... دانگ 3) شماره پلاك ثبتي: فرعي: ................ اصلي: ........ شماره سريال سند: .............. صفحه: ....... دفتر: ........... بخش: ................ حوزه ثبتي: ................ به نسبت ......... دانگ 4) شماره پلاك ثبتي: فرعي: ................ اصلي: ........ شماره سريال سند: .............. صفحه: ....... دفتر: ........... بخش: ................ حوزه ثبتي: ................ به نسبت ......... دانگ
ماده 3 : موضوع قرارداد عبارتست از سرمايه گذاري براي اخذ پروانه ساخت، تخريب بنا و گود برداري، احداث و تكميل و تحويل آپارتمان مسكوني بر اساس حداكثر زير بناي مجاز شهرداري به همراه پاركينگها و انباري ها، تاسيسات و مشاعات و طبق نقشه مصوب از شهرداري و ارائه اسناد تكميلي آنها در زميني به مساحت ........ متر مربع با بر .......... به هزينه طرف دوم به طوريكه طرف دوم حق مطالبه هيچ گونه وجهي بابت انجام قرارداد از مالكين را نخواهد داشت.
ماده 4 : مدت انجام قرارداد مدت دريافت جواز، .......... ماه و مدت انجام ساخت و ساز، ........... ماه ميباشد. لازم به ذكر و توضيح است شروع مدت انجام ساخت و ساز از تاريخ تحويل ملك که به صورت کتبي در قرارداد ذکر خواهد شد مي باشد . مالكين تمام شش دانگ ساختمان اعم از عرصه و اعيان در پلاك ثبتي فوق الذكر ملكي و تصرفي خود را در مركز اصلي اين مشاركت در اختيار عامل جهت انجام مواد قرارداد به مدت فوق الذكر قرار داده اند وطرف دوم صرفا مجاز است جهت امور و موضوع اين قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد و عاملين اقرار و اظهار مينمايند سرمايه مشاركت را شخصا" پرداخت نموده و مديريت مستمر و دائم در پيشبرد مشاركت رايگان بوده است و هيچگونه طلبي در راستاي سركشي وجود ندارد. تبصره 1 : نوسانات ايجاد شده در طول مدت اجراي قرارداد كه باعث افزايش و كاهش قيمت ملك و مصالح ساختماني و غيره شود هيچگونه خللي در روند اجراي اين قرارداد و صحت اعتبار يكايك مفاد آن نخواهد داشت. تبصره 2 : تامين سرمايه جهت اخذ مجوز و پروانه ساختمان و انجام عمليات تخريب و ساخت مجموعه ساختماني و مذكور و نظارت و مديريت تا تكميل ساختمان كلا" بر عهده طرف دوم يا عاملين مي باشد. تهيه نقشه معماري و محاسباتي و الكتريال و مكانيكال و كلا" نقشه هاي اجرايي و اخذ پروانه ساختماني و تخريب و ساخت مجموعه در ........ واحد در .......... طبقه كه تمام اين واحد ها مسكوني ميباشند كه رعايت كامل ضوابط و مقررات شهرداري، نظام مهندسي و استاندارد هاي فني ساختمان بر عهده طرف دوم يا عامل خواهد بود.
 ماده 5 : تعهدات طرفين اول يا مالكين 1-5) آورده مالكين يا طرف اول اين قرارداد عبارتند از: ارزش عرصه و اعيان پلاك ثبتي موصوف در ماده 3 با آب و برق و گاز كه به رويت طرف دوم يا عامل رسيده است كه شامل ........ انشعاب آب و ......... رشته برق اختصاصي و ........ رشته عمومي ، ........ انشعاب گاز و ........ انشعاب فاضلاب و ...... خط تلفن که هزينه هاي آن با سازنده مي باشد . 2-5) آورده عامل يا طرف دوم عبارتند از: الف) پرداخت ............... ريال بعنوان بلاعوض به مالكين كه به هر يك طبق متراژ واحد و قدر السهم زمين و درصد مالكيت طبق توافقات انجام گرفته به شرح زير پرداخت خواهد شد : ضمناً مبلغ ............................ ريال به هر نفر از مالکين بعنوان قرض الحسنه پرداخت مي گردد . تبصره 3 ) : ........ از مبالغ فوق بعد از دريافت دستور نقشه براي اطمينان از اجازه ساخت بنا با مشخصات مورد توافق و ............ آن بعد از دريافت جواز از طرف دوم به مالکين پرداخت خواهد شد . ب) کليه هزينه هاي مربوط به ساخت بنا و تاسيسات . ج) كليه هزينه هايي كه جهت اخذ دستور نقشه و جواز ساخت و نقشه هاي معماري و محاسباتي الكتريال و هر هزينه ديگر كه در اين خصوص از طرف عامل يا طرف دوم پرداخت خواهد شد. د) هزينه بيمه كارگران ساختماني، خريد تجهيزات و مصالح ساختماني ذكر شده ( ليست متريال ساخت كه بطور لاينفك ضميمه قرارداد ميباشد ) طبق قوانين موضوعه
ماده 6 : تعهدات طرف دوم يا عامل 1-6) طرف دوم يا عامل متعهد گرديد نسبت به احداث بنا در ....... طبقه و پاركينگها و انباري ها و هر طبقه حداكثر متراژ مصوب شهرداري خواهد بود و كليه هزينه ها از هر حيث و هر بابت اعم از هزينه هاي تهيه نقشه هاي معماري، حق نظارت مهندس ناظر، خريد تراكم، و عوارض متفرقه و هزينه هاي تخريب بناي موجود و هزينه خاكبرداري و هزينه ساخت اعم از خريد مصالح و لوازم و پرداخت حقوق كليه افرادي كه در ساختمان مورد احداث به هر نحوي مشغول كار ميباشند و هزينه پايان كار و هزينه تقسيم نامه و هزينه هاي تهيه صورت مجلس تفكيكي آپارتمان تا مرحله انتقال بر عهده طرف دوم يا عامل خواهد بود. در ضمن شايان ذكر است طرف دوم يا عامل، متعهد گرديد نسبت به كليه مفاد قرارداد، شخصا"اقدام نمايد و از واگذاري مورد مشاركت به ديگران خودداري نمايد كه علاوه بر اين موارد، انجام موارد زير بر عهده طرف دوم ميباشد. 2-6) مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت ساخت در مدت مرقوم. 3-6) تهيه و خريد مصالح و توزيع آن در مركز اصلي اين مشاركت تا اتمام موضوع اين قرارداد. 4-6) پرداخت هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد، اعم از دستمزد كارگران و هزينه هاي جانبي. 5-6)تائيديه ماليات و بيمه كارگران و هزينه هاي پيش بيني نشده ديگر در راستاي مشاركت در ساخت. 6-6)حفاظت از ابواب جمعي تحت تصرف سازنده يا طرف دوم در رابطه با موضوع قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت جان اموال در حوادث احتمالي مشاركت در ساخت و كليه جهات مزبور، ضامن و مسئول و پاسخگو ميباشد و تهيه كليه وسايل ايمني برابر آيين نامه هاي وزارت كار با عامل ميباشد. 7-6) عامل يا طرف دوم تعداد ..... فقره چك جمعا" به مبلغ...........................ريال، معادل ……………………. تومان با شماره هاي ذيل: 1)چك شماره .......................... بانك ................... شعبه ................... به مبلغ ................................ ريال 2) چك شماره .......................... بانك ................... شعبه ................... به مبلغ ................................ ريال 3) چك شماره .......................... بانك ................... شعبه ................... به مبلغ ................................ ريال بابت تضمين و حسن اجراي تعهدات قرارداد مشاركت در ساخت پلاك ثبتي، فوق نزد املاك خزر قرار داده كه با پيشرفت كار طرف دوم يا عاملين به ترتيب، چك اول بعد از دريافت جوازو چك دوم بعد از اتمام سفت کاري و چك سوم در هنگام تحويل آپارتمان ها عودت داده خواهد شد .
 ماده 7 : ساير شرايط و تعهدات طرفين 1-7) عاملين يا طرف دوم حق استفاده از تسهيلات بانكي را ندارد. 2-7) عاملين يا طرف دوم حق واگذاري ( پيش فروش ) آپارتمان هاي سهميه خود تا ميزان يک واحد خود را دارد كه طرف ديگر در اين زمينه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت و جواب گويي خريداران چه از نظر كيفري و چه از نظر حقوقي با فروشنده خواهد بود كه اين امر در جهت مالكين نيز صدق مينمايد. 3-7) طرفين توافق نمودند بعد از اجراي سقف دوم موضوع قرارداد در دفترخانه شماره ....... حاضر شده و به ميزان 30% از کل اسناد ساختمان را بنام طرف دوم انتقال دهند. هزينه ماليات، نقل و انتقال و عوارض مربوطه جهت انتقال قدرالسهم بنام مالکين بر عهده طرف اول بوده و هزينه حق الثبت و تحرير دفتر خانه به مناصفه ميباشد. تبصره 5 : مي بايست هر يک از مالکين يک فقره چک به مبلغ ............................. ريال بعنوان تضمين اجراي انتقال سند در زمان مقرر بنام طرف دوم نزد املاک مربوطه قرارداده که در صورت امتناع مالک مربوطه چک مربوط به وي تحويل سازنده جهت احقاق حقوق خود گردد که اين امر با نظر مرضي الطرفين مي باشد . پس از انتقال اسناد در زمان مقرر به نام طرف دوم ( سازنده ) چک هاي مزبور به مالکين عودت داده مي شود . 4-7) در صورتيكه كارگاه به مدت ...... روز كاري بي جهت و بدون دليل موجهي ( از نظر داور مرضي الطرفين ) تعطيل گردد يا طرف دوم خدايي ناكرده از ادامه كار كلا" باز ماند طرف اول طي احضاريه اي مراتب را به طرف دوم اعلام و پس از 20 روز مهلت قانوني، حق وصول چك مربوط به آن مرحله از ساخت را خواهد داشت. در صورتيكه چك ذكر شده با كسري موجودي مواجه گردد طرف اول ميتواند نسبت به ميزان تعهدات انجام شده به طرف دوم دخل و تصرف يا اقدام به تمليك نموده و يا ميبايست سازندگان روزانه ......................... ريال خسارت به هر يک از مالكين به مدت يك ماه پرداخت نموده و طرف اول مي تواند در صورت تمايل موضوع مشارکت را بعد از تسويه حساب با طرف دوم به سازنده ديگري منتقل نمايند كه اين امر با تائيد و نظر كارشناسي شده مرضي الطرفين و اثبات قصور سازنده ميباشد. 5-7) ميزان ضرر و زيان تاخير در تحويل مورد مشاركت روزانه مبلغ .................. ريال ميباشد كه بايد از سوي طرف دوم به صورت مساوي به هر يک از طرفين اول پرداخت گردد. تبصره 6 : مبناي آماده بودن واحدهاي احداثي براي تحويل نصب بودن شيرآلات و سرويس ها و کابينت آشپزخانه و رنگ شدن واحد و داير بودن آب و برق واحدها مي باشد . 6-7) طرف اول تعهد و اقرار نمود كه ملك موضوع قرارداد در قيد طرح هاي كلي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت نبوده و مشمول مصادره اموال سرپرستي و در توقيف نميباشد و مورد رهن يا وثيقه كسي نيست و خود صاحب ملك ممنوع المعامله نميباشد و نيز طرف اول متعهد ميگردد به محض رويت جواز سريعا" و حداكثر ظرف مدت .......... روز ملك فوق را براي عمليات تخريب تحويل دهد. در غير اينصورت چنانچه هر يک از طرفين اول ملک مورد قرارداد را در موعد مقرر تحويل ننمايد ميبايست يک ميليون ريال جريمه ديرکرد تحويل بپردازد و همچنين به ازاء خود و ساير مالکين بصورت روزانه مبلغ يک ميليون ريال بعنوان خسارت به طرف دوم بپردازد و اين تاخير در مدت زمان ساخت محاسبه نخواهد شد . 7-7) طرف اول قرارداد چنانچه قصد فروش از قدرالسهم خود را داشته باشد مختار است طبق تقسيم نامه داخلي مندرج در مشاركت نامه اقدام نمايد و طرف ديگر در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت و جوابگويي خريداران چه از نظر حقوقي و چه از نظر كيفري بر عهده شخص فروشنده خواهد بود. لازم به توضيح است در اين زمينه تعهد و اجرا و تحويل طبق مشاركت نامه با سازنده است و اين بند از قرارداد در ارتباط با سازنده نيز صدق ميكند. 8-7) هرگونه تغيير در نقشه ها نسبت به نقشه هاي مورد تاييد در پروانه ساختماني بايد با حضور و توافق کتبي دو طرف انجام گيرد . تبصره 7 : طرفين توافق نمودند که پرداخت کليه هزينه هاي تخلفاتي که باعث افزايش متراژ طبقات گردد به نسبت قدرالسهم طرفين باشد . 9-7) طرفين اول موظف است پس از امضاء اين قرارداد .......... چک بلاعوض بلافاصله نسبت به تنظيم وكالت كاري بنام طرف دوم يا كسي كه طرف دوم معرفي مينمايد جهت تشكيل پرونده و انجام امور اداري مورد قرارداد اقدام نمايد. طرف دوم موظف است حداكثر تا ........ ماه پس از امضاء اين قرارداد و اخذ وكالت كاري از كليه مالكين ( مشاركت كنندگان ) پروانه ساختماني را دريافت كرده و آماده آغاز عمليات ساختماني باشد چنانچه طرف دوم در زمان تعيين شده موفق به اخذ پروانه ساختماني نشود طرف اول حق فسخ اين قرارداد و فروش و يا مشاركت با شخص ديگري را دارا ميباشد كه اين قضيه در صورتي است كه قصور از طرف سازنده باشد كه اين امر طبق نظر داور مرضي الطرفين ميباشد. 10-7) در صورت امکان دريافت جواز ساخت طبقه ششم مسکوني از شهرداري مربوطه قدرالسهم به ميزان ........ سهم سازنده و ......... سهم مالکين محاسبه مي گردد . لازم به توضيح است که سازنده مي بايست از کليه راهکارهاي قانوني جهت دريافت مجوز ساخت طبقه ششم استفاده نموده که اين امر مورد تاکيد مالکين مي باشد . 11-7) طرف دوم موظف است حداكثر .......... ماه پس از تحويل مورد قرارداد با اخذ گواهي عدم خلاف و پايان كار ضمن انجام كليه تشريفات اداري نسبت به انتقال اسناد تفكيكي سهم طرف اول اقدام نمايد. 12-7) موارد تاخيري كه خارج از اراده طرفين باشد مانند سيل، زلزله و حوادث غير مترقبه و ساير موارد طبيعي كه مربوط به طرفين نباشد جزء زمان قرارداد محسوب نخواهد شد. 13-7) در صورت بروز اختلاف در اجراي مفاد اين قرارداد يا تفسير شرايط مندرج در اين قرارداد بين طرفين و عدم رفع و رجوي آن مورد اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور توسط طرفين لازم الاجرا خواهد بود در صورتيکه براي داور مذکور مشکلي پيش آيد به نحوي که قادر به نظارت در اين قرارداد نباشد طرفين به اتفاق شخص ديگري را که امين هر دو باشد به اين سمت انتخاب خواهند نمود .
 ماده 8 : حق السهم طرفين 1-8) ........ درصد سهم مالكين يا طرف اول قرارداد و .......... درصد سهم سازنده يا طرف دوم قرارداد مي باشد. 2-8) طرفين توافق نمودند که واحدهاي احداثي به صورت زير بين طرفين قرارداد تقسيم گردد :
ماده 9 : نوع مصالح و مواد مصرفي بكار رفته و جزئيات اجرايي طرف دوم يا سازندگان موظف اند در كليه مراحل اجرايي از مصالح درجه يك ايراني يا مشابه خارجي مصرف نمايد كه ليست متريال به شرح زير مي باشد : عدم انطباق مشخصات بتون با ضوابط جاري شركت سازنده بتون مشمول پرداخت خسارت خواهد بود. ضمنا" حداقل مشخصات اجرايي مورد انتظار به شرخ ذيل ميباشد: 1-اسكلت بتون يا فلزي و سقفهاي تيرچه بلوك و فونداسيون طبق نقشه هاي سازه و محاسباتي با رعايت اصول فني ساختمان ضد زلزله ( طبق نقشه هاي تائيد شده توسط شهرداري منطقه ..... ) 2-لوله كشي آب سرد و گرم با جنس مرغوب ايراني . ضمناً سازنده موظف است براي هر واحد بصورت مجزا کنتور آب جداگانه فرعي فارغ از کنتور اصلي تعبيه نمايد . 3-سيستم گرمايش پکيج و سيستم سرمايش کولر براي هر يک از واحدها مي باشد . توضيح اينکه نصب کولر آبي جهت حصب مورد با سيستم هاي ديگر و نصب پکيج از نوع ايران رادياتور 4- لوله كشي فاضلاب بصورت استاندارد PVC فشار قوي درجه يك ايراني 5-لوله كشي برق و تلفن و آنتن از جنس مرغوب، سيم افشان و كابل از نوع استاندارد درجه يك ايراني و سيم كشي 2 خط تلفن براي هر واحد و احداث سيم روشنايي اتوماتيك در جلوي درب ورودي ساختمان ، راه پله و كليد پريز مناسب با رنگ ديوارها با مد روز از جنس درجه يک ايراني 6-گچ، خاك، گچ كاري با گچ مرغوب و كار درجه يك. 7-پنجره ها از نوع UPVC با گاز آرگون 8-چهار چوبها فلزي ، دربهاي اتاقها و سرويس ها و کمدها از نوع HDF 9-دربهاي ورودي آپارتمان ضد سرقت ايراني درجه يك. 10-لوله كشي گاز با استاندارد شركت ملي گاز ايران. 11-قفل و لولاي دربها و دستگيره درجه يك ايراني 12-كف آشپزخانه و سرويسها بصورت سراميک ترجيحاً سنگ از نوع هرسين درجه يك تا زير سقف و از نوع درجه يك كارخانه سامان يا مرجان يا الوند و يا نوع مشابه آن. 13-كف اتاق خوابها و هال و سالن سنگ درجه يک 14-نصب شير آلات ايراني درجه يك شيبه يا قهرمان و فلش تانك و سرويسهاي بهداشتي اعم از توالت ايراني و فرنگي درجه يك ايراني. 15-كابينت آشپزخانه ها از نوع MDF و يراق آلات متناسب با آن و سينک دو لنگه و هود اخوان از نوع درجه 1 16-نقاشي ساختمان و سقفها با رنگ پلاستيك و ديوارها تلفيقي از رنگ روغني نيمه مات 17-آسانسور درجه 1 ايراني با كابين 6 نفره درجه 1 ايراني و درب نيمه اتوماتيك از نوع مرغوب با اتاق تمام استيل داخلي. 18-پوشش سقف قيرگوني با روکش موزائيک. 19-كف پاركينگ سنگ مرغوب و ديوار پاركينگها تا سقف سنگ ، ديوار انباري سيمان 20-نماي ساختمان طبق مد روز در حد منطقه. 21-راه پله تا سقف سنگ 22-گچ بري و اجراي نور پردازي در سقف سالنها در كليه واحدها. 23-در بالكن واحد كف شور 24-آيفون تصويري رنگي و آنتن مركزي براي كليه واحدها و درب ريموت كنترلي براي درب پاركينگ و سيم كشي ماهواره مركزي. 25-لوله كشي فاضلاب بصورتي اجراء گردد كه به راحتي قابل اتصال به اگو شهري باشد. 26-رادياتورها از جنس ايران رادياتور 27-درب ورودي ساختمان از جنس درجه يك ايراني متناسب با مد روزو عرف منطقه توضيح اينكه مفاد اين قرارداد مشاركت حاضر براي وراث متعامليت شرعا" و قانونا" قابل اجرا ميباشد. اين قرارداد مشارت با توجه به ماده 10 و 190 قانون مدني و رعايت شرعي و قانوني مشاركت در كمال صحت و سلامت با اراده شخصي منعقد و نسبت به طرفين لازم الاجرا است و وراث و قائم مقام هاي آنها كاملا" طبق اين امر اقدام مينمايند و تحت هيچ شرط و با هيچ عنواني قابل فسخ نميباشد. اين قرارداد دربر دارنده مشاركت قطعي و قانوني بوده و در تعهد طرفين ميباشد و انجام كليه مفاد آن و انجام تشريفات قانوني مشاركت واقع گرديده و لازم الاجرا است و با توجه به مواد تفهيم شده و در تاريخ ................. و در ……. نسخه به همراه ……. پيوست و …… تبصره و ....... صفحه امضاء و مبادله گرديده كه هر نسخه حكم واحد را دارد. مشخصات و شماره و تاريخ صدور پروانه ساختماني صادر شده توسط شهرداري پس از دريافت و به رويت رسيدن طرفين قرارداد در ذيل اين بند ذكر ميگردد و يك نسخه از آن به اين قرارداد الحاق ميگردد. شماره: تاريخ صدرو: ساير توضيحات :                 امضاء مالكين مهر و امضاء املاك خوانساري                امضاء سازندگان