قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (مصوب سال 1387) چيست؟

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (مصوب سال 1387)

ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد
الف ـ بعد از عبارت « از طريق مزايده عمومي» عبارت « يا به ساکنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسکوني يا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکيک بودن با قيمت کارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفکيک با ده درصد (10%) اضافه قيمت کارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکيک آن نيز به روش مزايده عمومي» اضافه مي‌گردد
ب ـ دو بند زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (8) الحاق مي‌شود
3
ـ هزينه‌هاي تفکيک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداريها موظفند کليه اقدامات اجرائي لازم را 
به انجام رسانند
4
ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت کشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مرکز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست وهشتم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني