شروط اختصاص وام به انبوه سازان ملک چيست؟

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به واگذاري مسکن در بافت‌هاي فرسوده به زوج‌هاي جوان و زنان سرپرست خانوار است، گفت: يکي از شروط اختصاص وام به انبوه سازان براي ساخت در بافت‌هاي فرسوده، اولويت واگذاري مسکن به اين دسته از متقاضيان است.

محمدسعيد ايزدي در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت تسهيلات و يارانه هاي نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با اولويت واگذاري مسکن به زوج هاي جوان، گروه‌هاي کم درآمد و زنان سرپرست خانوار، گفت: از شروط دولت براي واگذاري وام به سازندگان و انبوه سازان اين است که اين مسکن را در اختيار اين گروه ها قرار دهد.

وي در پاسخ به اين پرسش که چه شرايطي را براي اين گروه‌ها از جمله زوج هاي جوان در نظر مي‌گيريد، اظهار داشت: در دستورالعملي که درباره اولويت‌هاي اختصاص وام تهيه مي‌شود، شرايط تسهيلات دهي به انبوه سازان آورده مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: زوج‌هاي جوان جزو سازندگان اين طرح نيستند اما ما به انبوه ساز مي گوييم که بايد اولويت را در واگذاري واحدها به زوج‌هاي جوان اختصاص بدهند که براي اين منظور تمامي شرايط را در دستور العمل خواهيم آورد.

ايزدي با تاکيد بر اينکه وام بافت فرسوده مشروط است، در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع فرم جيم قرمز براي واگذاري واحدها دوباره مطرح مي‌شود، بيان کرد: بله قطعا همينطور است زيرا ما فرآيندهاي درست را تغيير نمي‌دهيم بلکه آن را اصلاح کرده و با اولويت بندي مشخص مي‌کنيم.

وي در خصوص متقاضياني که در يکسال گذشته با وجود تشکيل پرونده موفق به دريافت وام نشدند، گفت: اين دسته از متقاضيان در اولويت برنامه ريزي دولت هستند و اين وام اول شامل 35 هزار پرونده تشکيل شده در بانک‌ها مي‌شود کهکه تاکنون وام نگرفته‌اند.