آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها چيست؟

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پيشنهاد شماره 8885/020 مورخ 6/3/1388 وزارت جهاد کشاورزي به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها» به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها
ماده1ـ دستگاههاي اجرايي در صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي با رعايت قوانين مربوط موظف به رعايت مساحت‌هاي مندرج در جداول پيوست که به مهر « پيوست‌ تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است و درج کدهاي مربوط به آنها در جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشند.
تبصره1ـ مساحت‌هاي مندرج در جداول شامل فضاي مسقف و غيرمسقف مي‌باشد.
تبصره2ـ با توجه به شرايط توپوگرافي، عرصه مساحت‌هاي موضوع اين ضوابط، با تأييد معاونت تخصصي دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت اصولي و مديريت امور اراضي جهاد کشاورزي استانها، حداکثر تا پنج درصد قابل افزايش خواهد بود.
تبصره3ـ حداقل (25%) از کل مساحت‌هاي موضوع اين ضوابط به فضاي سبز اختصاص مي‌يابد که اين ميزان در صورت محدوديت منابع آب به تشخيص مراجع قانوني واگذاري اراضي ملي و دولتي قابل کاهش است.
ماده2ـ صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي در خصوص مواردي که در جداول پيوست پيش‌بيني نشده است (از جمله صنايع بزرگ و پالايشگاهها و تأسيسات زيربنايي) صرفاً با توافق دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت اصولي با وزارت جهاد کشاورزي امکان‌پذير مي‌باشد.
ماده3ـ هرگونه واگذاري زمين براي فعاليت‌هاي صنعتي خارج از نواحي و شهرک‌هاي صنعتي ممنوع است.
تبصره1ـ احداث تأسيسات فعاليت‌هاي مندرج در رديف‌هاي (70 و 71) جداول پيوست در موارد خاص و اضطراري بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي در مجاورت قطب‌هاي کشاورزي بلامانع است.
تبصره2ـ در موارد خاص که استقرار صنايع در شهرک‌ها و نواحي صنعتي امکان‌پذير نباشد، ميزان مساحت زمين مورد نياز به پيشنهاد مرجع صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و يا سه و نيم برابر مساحت زيربنا به تصويب کميسيون‌هاي موضوع مواد (2) و (21) دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت جهاد کشاورزي مي‌رسد.
ماده4ـ درج مساحت عرصه‌هاي ملي و دولتي موردنياز براي توليد علوفه و خوراک دام از جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي صادره توسط وزارت جهاد کشاورزي حذف و جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي مربوط به تأسيسات، مستقل از توليد علوفه و خوراک دام صادر مي‌شود.
ماده5 ـ دستگاههاي صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند ضمن درج الزامات اجراي طرح از قبيل تعيين کاربري، تأمين آب، ضوابط زيست محيطي موضوع بند « الف» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، اخذ پروانه ساختماني و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجري طرح موارد زير را در زمان درخواست صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي از متقاضي اخذ نمايند:
1ـ کروکي دقيق زمين با مختصات جغرافيايي محدوده موردنظر.
2ـ موافقت کارگروه تخصصي مسکن و شهرسازي استان‌ها براي اراضي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها قبل از موافقت و تصويب کميسيون‌هاي واگذاري اراضي.
ماده6 ـ اجراي طرح‌ها براساس نقشه جانمايي فضاها (سايت پلان) و نقشه‌هاي تيپ ارايه شده از ناحيه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه تغيير در محل اجراي طرح، منوط به تأييد دستگاه صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي، صرفاً در محدوده اراضي اختصاص يافته مجاز خواهد بود.
ماده7ـ هرگونه واگذاري اراضي براي ايجاد فعاليت‌هاي مندرج در رديف‌هاي (77 تا 100) جداول موضوع اين ضوابط منوط به تأييد اوليه کارگروههاي مربوط در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و تعيين کاربري آن در کارگروه تخصصي مسکن و شهرسازي استان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.
ماده8ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است واگذاري قطعات مختلف مساحتهاي مندرج در جواز تأسيس يا موافقت اصولـي را بر اساس جداول زمانبندي اجـراي طرح که به تأييد مرجع صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌رسد، انجام دهد.
تبصره ـ نظارت دقيق بر مراحل پيشرفت فيزيکي اجراي طرح و تأييد هر مرحله از آن به منظور دريافت قطعه‌ بعدي از مساحت‌هاي يادشده بر عهده دستگاه صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشد.
ماده9ـ به منظور جلوگيري از صدور بيش از حد نياز موافقت اصولي يا جواز تأسيس، دستگاههاي صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند بانک اطلاعاتي مربوط را تهيه و براساس آن با رعايت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور مجوزهاي مربوط اقدام نمايند.
ماده10ـ در مورد آن دسـته از طرح‌هاي خاص که براي استقـرار در حريم شهرها در طرح تدقيـق تعاريف و مفاهيم کاربريهاي شهري و تعـيين سرانه آنها مـوضـوع مصـوبه شمـاره 1797/310/300 مـورخ 26/2/1389 شـوراي عـالي شهرسـازي و معـماري ايـران تعيين ‌تکلـيف ‌نشـده (از جمـله گردشـگري، ميادين تيراندازي، اسب‌دواني و فعاليتهاي ورزشي هوايي) ميزان اراضي موردنياز و کاربري آنها با رعايـت قوانين و مقررات مـربوط به تصويب شـوراي عالي شهـرسازي و معماري ايران مي‌رسد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي