هشت اقدام براي جلب مشتري بيشتر براي مشاورين املاک چيست؟

هشت اقدام براي جلب مشتري بيشتر براي مشاورين املاک
1-تشکيلات خود را مشتري مدار کنيد. بهتر از مشتريان خود مراقبت کنيد و به آن ها خدمات بهتري ارائه بده.
2- روش هايي (راههايي) براي جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان خود اتخاذ کنيد. کاري را که به سود مشتريان شماست انجام دهيد و از کارکنانتان بخواهيد خدمات بهتري را به مشتريان شما ارائه دهند.
3- با مشتريان خود ارتباط دائم داشته باشيد. داشتن ارتباط مؤثر و حساب شده با مشتريان حايز کمال اهميت است. عصاي جادويي براي رسيدن به اين مهم وجود ندارد. تنها صبر و شکيبايي و مداومت است که مي تواند نتيجه مطلوب بدهد.
4- هر يک از کارکنان شما بايد مشتريان تان را ملاقات کنند.
5- درباره طرزبرخورد کارکنان تان با مشتريان خود حرف بزنيد.
6- هر چه مي توانيد به مشتريان خود خدمت کنيد.
7- اگر مي خواهيد مشتري قبل از همه به شما فکر کند، شما هم قبل از همه به مشتري فکر کنيد.
8- هزينه خيلي زود فراموش مي شود، امّا کيفيت موضوعي است که هميشه باقي مي ماند.